Website too slow? Load as basic HTML.

1 Timothy 2

Český ekumenický překlad

1  Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, 2  za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. 3  To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, 4  aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.  5  Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,  6  který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.  7  Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví – mluvím pravdu a nelžu – učitelem pohanů ve víře a v pravdě.  8  Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek. 9  Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, 10  nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život. 11  Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. 12  Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. 13  Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. 14  A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. 15  Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.