1 John 5

Český ekumenický překlad

1  Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; a kdo má rád otce, má rád i jeho dítě.2  Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme.3  V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká,4  neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 5  Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?6  To je ten, který přišel skrze vodu a krev: Ježíš Kristus. Ne pouze skrze vodu křtu, ale i skrze krev kříže; a Duch o tom vydává svědectví, neboť Duch jest pravda.7  Tři jsou, kteří vydávají svědectví8  – Duch, voda a krev – a ti tři jsou zajedno.9  Přijímáme-li svědectví lidí, oč větší je svědectví Boží; Boží svědectví je to, co pověděl o svém Synu.10  Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. 11  A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu.12  Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. 13  Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.14  Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.15  A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. 16  Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí; a Bůh mu daruje život, jestliže nehřešil k smrti. Jest ovšem hřích, který je k smrti; o takovém neříkám, abyste za něj prosili.17  Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti. 18  Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne.19  Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí Zlého.20  Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.21  Děti, varujte se modlářství.