Website too slow? Load as basic HTML.

Genesis 10

Český ekumenický překlad

1  Toto je rodopis synů Noeho: Šém, Chám a Jefet. Po potopě se jim narodili synové. 2  Synové Jefetovi: Gomer a Magóg a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras. 3  Synové Gomerovi: Aškenaz a Rífat a Togarma. 4  Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Dódanci. 5  Z nich vzešly ostrovní pronárody v různých zemích, pronárody různého jazyka a různých čeledí.  6  Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan. 7  Synové Kúšovi: Seba a Chavíla, Sabta a Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán. 8  Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvním bohatýrem. 9  Byl to bohatýrský lovec před Hospodinem; proto se říká: Jako Nimrod, bohatýrský lovec před Hospodinem. 10  Počátkem jeho království byl Babylón, Erek, Akad a Kalné v zemi Šineáru. 11  Z této země vyšel do Asýrie a vystavěl Ninive – i Rechobót-ír a Kelach 12  a Resen mezi Ninivem a Kelachem – to je to veliké město. 13  Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany 14  i Patrúsany a Kaslúchany – z nich vyšli Pelištejci – a Kaftórce. 15  Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta, 16  Jebúsejce, Emorejce a Girgašejce 17  i Chivejce, Arkejce a Síňana, 18  Arváďana a Semárce a Chamáťana. Potom se čeledi kenaanské rozptýlily. 19  Pomezí kenaanské se táhlo od Sidónu směrem přes Gerar až ke Gáze, směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Sebójím až k Leše. 20  To jsou synové Chámovi v různých zemích, pronárody různých čeledí a jazyků.  21  Také Šémovi, praotci všech Heberovců, staršímu bratrovi Jefeta, se narodili synové. 22  Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram. 23  Synové Aramovi: Ús a Chúl, Geter a Maš. 24  Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera. 25  Heberovi se narodili dva synové: jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění), neboť za jeho dnů byla země rozčleněna; a jméno jeho bratra bylo Joktán. 26  Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha, 27  Hadórama a Úzala a Diklu, 28  Óbala a Abímaela a Šebu, 29  Ofíra a Chavílu a Jóbaba; ti všichni jsou synové Joktánovi. 30  Jejich sídliště bylo od Méši směrem k Sefáru, hoře na východě. 31  To jsou synové Šémovi různých čeledí a různých jazyků, různé pronárody v různých zemích. 32  To jsou čeledi synů Noeho podle jejich rodopisu v různých pronárodech; z nich pak po potopě vzešly všechny pronárody na zemi.