Website too slow? Load as basic HTML.

1 Corinthians 16

Český ekumenický překlad

1  Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem dal církvím v Galacii. 2  V první den týdne nechť každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu. 3  Až budu u vás, vyšlu ty, které doporučíte, s průvodními listy, aby donesli dar vaší vděčnosti do Jeruzaléma. 4  Ukáže-li se vhodné, abych tam šel také já, půjdou se mnou.  5  Přijdu k vám, až dokončím cestu Makedonií. Makedonií totiž jen projdu, 6  ale u vás bych chtěl zůstat déle, snad i přes celou zimu, abyste vy mne potom vypravili na další cestu. 7  Nerad bych se u vás jen zastavil; doufám, že s vámi budu moci zůstat nějaký čas, dovolí-li to Pán. 8  V Efezu zůstanu až do letnic; 9  otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho.  10  Přijde-li Timoteus, hleďte, aby byl mezi vámi bez obav; vždyť koná dílo Páně stejně jako já. 11  Ať ho nikdo z vás nepodceňuje! Vypravte ho na cestu ke mně s bratrskou láskou, neboť na něho čekám spolu s jinými bratry. 12  Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na něj naléhal, aby k vám šel spolu s jinými bratry, ale v žádném případě nechtěl jít už nyní; půjde však, jakmile se ukáže vhodná příležitost.  13  Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 14  Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.  15  O něco vás prosím, bratří. Víte o rodině Štěpánově, že první z celé Achaje uvěřili a dali se do služby bratřím. 16  I vy se ochotně podřizujte takovým lidem a každému, kdo pracuje na společném díle.  17  Mám radost, že přišli Štěpán, Fortunát a Achaikos, neboť mi nahradili vaši nepřítomnost. 18  Uklidnili mé i vaše srdce. Važte si takových lidí!  19  Pozdravují vás církve v Asii. Velice vás v Pánu pozdravuje Akvilas a Priska spolu s církví, která se shromažďuje v jejich domě. 20  Pozdravují vás všichni bratří. Pozdravte se navzájem svatým políbením. 21  Pozdrav mou, Pavlovou rukou. 22  Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Maranatha!  23  Milost Pána Ježíše buď s vámi. 24  Moje láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši.