Website too slow? Load as basic HTML.

Psalm 75

Český ekumenický překlad

1  Pro předního zpěváka, jako: „Nevyhlazuj!“ Žalm; pro Asafa, píseň.  2  Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti chválu! Tvé jméno je blízko, vypráví se o tvých divech.  3  „Já určím tu chvíli, kdy vykonám soud dle práva.  4  Země se rozplyne se všemi, kdo na ní sídlí; já jsem to, kdo dává pevnost jejím sloupům.“ -Sela-  5  Potřeštěncům říkám: Nechte ztřeštěností! Říkám svévolníkům: Nezvedejte rohy!  6  Nezvedejte svoje rohy vzhůru, nemluvte s tak drzou šíjí!  7  Nikdo od východu, nikdo od západu, nikdo od hornaté pouště,  8  jenom Bůh je soudce: jednoho poníží, druhého povýší.  9  Hospodin má v ruce kalich: víno kvasí, je plné příměsků, z něho nalévá a vypijí je i s kaly až do dna všichni svévolníci země.  10  A já to budu navěky hlásat, budu zpívat žalmy Jákobovu Bohu.  11  A všem svévolníkům srazím rohy, rohy spravedlivého se zvednou.