Website too slow? Load as basic HTML.

Psalm 137

Český ekumenický překlad

1  U řek babylónských, tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sijón.  2  Své citery jsme v té zemi zavěsili na topoly,  3  když nás ti, kdo nás odvlekli, vybízeli tam ke zpěvu, trýznitelé k radovánkám: „Zazpívejte nám některý ze sijónských zpěvů!“  4  Jak bychom však mohli zpívat píseň Hospodinovu v té cizí zemi?  5  Jestli, Jeruzaléme, na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomene.  6  Ať mi jazyk přilne k patru, nebudu-li si tě připomínat, nebudu-li Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost.  7  Připomeň synům Edómu, Hospodine, den Jeruzaléma, jak volali: „Bořte! Bořte do základů!“  8  Záhubě propadlá babylónská dcero, blaze tomu, kdo ti odplatí za skutky spáchané na nás.  9  Blaze tomu, kdo tvá nemluvňata uchopí a roztříští o skálu.