Romans 12

Český ekumenický překlad

1  Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. 2  A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.  3  Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. 4  Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, 5  tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.  6  Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. 7  Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. 8  Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.  9  Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. 10  Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. 11  V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. 12  Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. 13  Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. 14  Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro, a ne zlo. 15  Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. 16  Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.  17  Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. 18  Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. 19  Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘ 20  Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.‘ 21  Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.