Website too slow? Load as basic HTML.

Matthew 24

Bible, překlad 21. století

1 Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. 2 On jim ale řekl: „Vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno.“ 3 Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“ 4 Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. 5 Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. 6 Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. 7 Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. 8 To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. 9 Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. 10 Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět 11 a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. 12 A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. 13 Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. 14 Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“ 15 „Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘,[1] o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), 16 tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. 17 Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, 18 a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. 19 Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. 20 Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. 21 Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. 22 Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny. 23 Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. 24 Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. 25 Hle, řekl jsem vám to předem. 26 Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte. 27 Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ. 28 ‚Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.‘“[2] 29 „Hned po soužení oněch dnů ‚slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.‘[3] 30 Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet[4] a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí.[5] 31 A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý. 32 Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto. 33 Stejně tak, až uvidíte toto vše, vězte, že se už blíží, že už je ve dveřích! 34 Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane. 35 Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. 36 Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn[6] – jedině sám můj Otec. 37 Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. 38 Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, 39 a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla,[7] tak to bude i při příchodu Syna člověka. 40 Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. 41 Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána. 42 Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. 43 Uvažte – kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. 44 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli. 45 Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? 46 Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná. 47 Amen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. 48 Zlý služebník by si v srdci řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho,‘ 49 a začal by bít své spoluslužebníky a jíst a pít s opilci. 50 Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, 51 odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů.“

Matthew 24

Český ekumenický překlad

1  Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu na chrámové stavby. 2  On však jim řekl: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno.“ 3  Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ 4  Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. 5  Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé. 6  Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. 7  Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. 8  Ale to vše bude teprve začátek bolestí. 9  Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. 10  A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; 11  povstanou lživí proroci a mnohé svedou, 12  a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. 13  Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 14  A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. 15  Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj – 16  tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor; 17  kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu; 18  a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť. 19  Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! 20  Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu. 21  Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. 22  A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. 23  Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam‘, nevěřte! 24  Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. 25  Hle, řekl jsem vám to předem. 26  Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti,‘ nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech,‘ nevěřte tomu! 27  Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. 28  Kde je mrtvola, slétnou se i supi. 29  Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. 30  Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. 31  On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým. 32  Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. 33  Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. 34  Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. 35  Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. 36  O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. 37  Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: 38  Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, 39  a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. 40  Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. 41  Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. 42  Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. 43  Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. 44  Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. 45  Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? 46  Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. 47  Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. 48  Když si však špatný služebník řekne: ‚Můj pán nejde,‘ 49  a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci, 50  tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, 51  vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.