Website too slow? Load as basic HTML.

Jeremiah 28

Bible, překlad 21. století

1 Pátého měsíce téhož roku, totiž čtvrtého roku na počátku vlády judského krále Cidkiáše,[1] mi gibeonský prorok Chananiáš, syn Azurův, v Hospodinově domě před kněžími a přede vším lidem řekl: 2 „Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚Jho babylonského krále zlámu! 3 Do dvou let vrátím zpět na toto místo všechny cennosti Hospodinova domu, které odsud vzal babylonský král Nabukadnezar a odnesl je do Babylonu. 4 Také judského krále Jekoniáše,[2] syna Joakimova, i všechny judské vyhnance, kteří odešli do Babylonu, vrátím zpět na toto místo, praví Hospodin, neboť jho babylonského krále zlámu!‘“ 5 Prorok Jeremiáš na to proroku Chananiášovi před kněžími a přede vším lidem, stojícím v Hospodinově domě, odpověděl. 6 „Amen,“ řekl prorok Jeremiáš. „Kéž to Hospodin učiní. Kéž Hospodin splní slova, která jsi prorokoval, a navrátí vzácné předměty Hospodinova domu i všechny vyhnance z Babylonu zpět na toto místo. 7 Teď ale poslyš, co mám říci tobě i všemu lidu: 8 Proroci, kteří bývali odedávna přede mnou i před tebou, prorokovali mnoha zemím i velikým královstvím válku, neštěstí a mor. 9 Prorok, který prorokuje mír, ale bude uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, jen když se jeho slova naplní.“ 10 Nato prorok Chananiáš sejmul jho z šíje proroka Jeremiáše a zlámal ho. 11 Prorok Chananiáš pak před očima všeho lidu promluvil: „Tak praví Hospodin: ‚Do dvou let takto zlámu jho babylonského krále Nabukadnezara na šíji všech národů!‘“ Prorok Jeremiáš tehdy odešel pryč. 12 Poté, co prorok Chananiáš zlámal jho na šíji proroka Jeremiáše, dostal Jeremiáš slovo Hospodinovo: 13 „Jdi a řekni Chananiášovi – Tak praví Hospodin: Rozlámal jsi jho ze dřeva, ale nahradil jsi ho jhem ze železa! 14 Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Na šíji všech těchto národů vložím železné jho, aby sloužili babylonskému králi Nabukadnezarovi. Ti všichni mu budou sloužit stejně jako polní zvěř, kterou mu podrobím.“[3] 15 Prorok Jeremiáš tehdy proroku Chananiášovi řekl: „Poslyš, Chananiáši! Hospodin tě neposlal, ale ty jsi tento lid sváděl falešnou nadějí. 16 Nuže, tak praví Hospodin: Hle, posílám tě pryč z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi o Hospodinu hlásal bludy!“ 17 Sedmého měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel.

Jeremiah 28

Český ekumenický překlad

1  Týž rok, na začátku kralování Sidkijáše, krále judského, pátého měsíce čtvrtého roku, mi řekl Chananjáš, syn Azúrův, prorok z Gibeónu, v Hospodinově domě za přítomnosti kněží a všeho lidu: 2  „Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jho babylónského krále jsem zlomil. 3  Do dvou let vrátím na toto místo všechny předměty Hospodinova domu, které vzal z tohoto místa Nebúkadnesar, král babylónský, a odnesl je do Babylónu. 4  A Jekonjáše, syna Jójakímova, krále judského, i všechny judské přesídlence, kteří přišli do Babylónu, přivedu zpět na toto místo, je výrok Hospodinův, neboť jho babylónského krále zlomím.“ 5  Prorok Jeremjáš odpověděl proroku Chananjášovi za přítomnosti kněží a všeho lidu, stojícího v Hospodinově domě. 6  Prorok Jeremjáš řekl: „Amen. Kéž tak učiní Hospodin! Kéž Hospodin splní tvá slova, která jsi prorokoval, že vrátí předměty Hospodinova domu a přivede zpět z Babylónu na toto místo všechny přesídlence. 7  Ale poslechni toto slovo, které ohlašuji tobě i všemu lidu. 8  Proroci, kteří byli odedávna přede mnou a před tebou, prorokovali o četných zemích a proti velkým královstvím o válce a zlu a moru. 9  Prorok, který prorokoval o pokoji, byl uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, až když došlo na slovo toho proroka.“ 10  I sňal prorok Chananjáš z šíje proroka Jeremjáše jařmo a zlomil je. 11  Chananjáš řekl za přítomnosti všeho lidu: „Toto praví Hospodin: Tak zlomím do dvou let jho Nebúkadnesara, krále babylónského, které je na šíji všech národů.“ Nato prorok Jeremjáš odešel svou cestou.  12  Potom, když prorok Chananjáš zlomil jařmo na šíji proroka Jeremjáše, stalo se k Jeremjášovi slovo Hospodinovo: 13  „Jdi a řekni Chananjášovi: Toto praví Hospodin: Zlomil jsi jařma dřevěná a udělal jsi místo nich jařma železná. 14  Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Na šíji všech těchto pronárodů vložím jho železné, aby sloužily Nebúkadnesarovi, králi babylónskému, a budou mu sloužit. Dal jsem mu i polní zvěř.“ 15  Dále řekl prorok Jeremjáš proroku Chananjášovi: „Slyš, Chananjáši, Hospodin tě neposlal. Ty jsi svedl tento lid ke klamnému doufání. 16  Proto Hospodin praví toto: Hle, zapudím tě z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi scestně mluvil o Hospodinu.“ 17  A prorok Chananjáš zemřel týž rok, sedmého měsíce. 

Jeremiah 28

Slovo na cestu

1 Přibližně v téže době, v pátém měsíci čtvrtého roku od počátku panování judského krále Sidkijáše, mě v Hospodinově chrámu za přítomnosti kněží a mnoha jiných svědků oslovil Azúrův syn, prorok Chananjáš, který pocházel v Gibeónu. 2 Sdělil mi, že k němu promluvil všemocný Hospodin, Bůh Izraele, a oznámil mu následující poselství: 3 "Do dvou let skoncuji s nadvládou babylónského krále Nebúkadnesara a vrátím zpět do Jeruzaléma všechny předměty, které si odnesl do Babylóna. 4 Přivedu nazpět také Jójakímova syna, judského krále Jekonjáše, a s ním všechny ostatní judské občany, kteří museli odejít do vyhnanství v Babylóně. Vždyť jsem Hospodin, a proto ukončím nadvládu babylónského krále." 5 "Když Chananjáš domluvil," píše Jeremjáš, "před zraky kněží i všech ostatních lidí, kteří stáli v Hospodinově chrámu, jsem mu odpověděl: 6 Ach ano, kéž to Hospodin udělá a naplní slova, která jsi právě vyslovil tím, že skutečně nechá z Babylóna přinést veškeré předměty ze svého chrámu a přivede zpět do vlasti také všechny Judejce, kteří museli odejít do babylónského zajetí. 7 Nyní však vyslechni, co ti zde za přítomnosti všech shromážděných řeknu: 8 Dříve než jsme ty i já vyslovili své první proroctví, už nejeden z proroků zvěstoval mnohé zemi a království války, pohromy a neštěstí. 9 Jestliže však některý prorok ohlašoval klid a mír, byl uznán za pravého Hospodinova proroka teprve tehdy, když se jeho předpověď vyplnila." 10 Nato vzal prorok Chananjáš jho, které jsem ještě stále měl na krku, a zlomil je. 11 Když to udělal, před zraky všech lidí prohlásil: "Hospodin říká, že právě tak do dvou let zlomí jho babylónského krále Nebúkadnesara, jež visí na šíji národů, které si král podrobil." Sotva Chananjáš domluvil, odešel jsem z chrámu. 12 Avšak krátce nato, co prorok Chananjáš zlomil jho, které jsem nosil na šíji, mne oslovil Hospodin a nařídil mi: 13 "Jdi a mým jménem Chananjášovi řekni: Dřevěné jho, které jsi zlomil, nahradím jhem železným. 14 Jako všemocný Hospodin a Bůh Izraele vložím na šíji všech těchto národů jho služby babylónskému králi Nebúkadnesarovi a mé rozhodnutí nic nezmění. Podřídím jeho moci dokonce i divokou zvěř." 15 Když jsem tedy Hospodinova slova proroku Chananjášovi vyřídil, dodal jsem: "Dobře poslouchej, Chananjáši, ačkoliv ti Hospodin žádné své poselství nesvěřil, tvrdil jsi, že hovoříš jeho jménem a vzbudil jsi u tohoto národa marné naděje. 16 Proto ti Hospodin vzkazuje, že ještě tento rok tě smete z povrchu země, neboť ses proti němu vzepřel." 17 A skutečně sedmého měsíce téhož roku prorok Chananjáš zemřel.

Jeremiah 28

Bible Kralická

1 Stalo se pak léta toho, na počátku kralování Sedechiáše krále Judského, léta totiž čtvrtého, měsíce pátého, mluvil ke mně Chananiáš syn Azurův, prorok, kterýž byl z Gabaon, v domě Hospodinově, před očima kněží i všeho lidu, řka: 2 Takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský, řka: Polámal jsem jho krále Babylonského. 3 Po dvou letech já navrátím zase na místo toto všecka nádobí domu Hospodinova, kteráž pobral Nabuchodonozor král Babylonský z místa tohoto, a zavezl je do Babylona. 4 Jekoniáše také syna Joakimova, krále Judského, i všecky zajaté Judské, kteříž se dostali do Babylona, já zase přivedu na místo toto, dí Hospodin; nebo polámi jho krále Babylonského. 5 Tedy řekl Jeremiáš prorok Chananiášovi proroku tomu před očima kněží a před očima všeho lidu, kteříž stáli v domě Hospodinově, 6 Řekl, pravím, Jeremiáš prorok: Amen, učiniž tak Hospodin. Potvrdiž Hospodin slov tvých, kteráž jsi prorokoval o navrácení nádobí domu Hospodinova, a všech zajatých z Babylona na místo toto. 7 Ale však poslechni medle slova tohoto, kteréž já mluvím při tvé přítomnosti a při přítomnosti všeho tohoto lidu. 8 Proroci, kteříž bývali přede mnou i před tebou od věků, ti prorokovali proti zemím znamenitým a proti královstvím velikým o válce a o ssoužení a o moru. 9 Prorok ten, kterýž prorokuje o pokoji, když dojde slovo toho proroka, ten prorok znám bývá, že jej poslal Hospodin v pravdě. 10 Tedy sňal Chananiáš prorok to jho z šíje Jeremiáše proroka, a polámal je. 11 A mluvil Chananiáš před očima všeho lidu, řka: Takto praví Hospodin: Tak polámi jho Nabuchodonozora krále Babylonského po dvou letech z šíje všech národů. I počal jíti Jeremiáš prorok cestou svou. 12 Ale stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi, když polámal Chananiáš prorok to jho z šíje Jeremiáše proroka, řkoucí: 13 Jdi a mluv k Chananiášovi, řka: Takto praví Hospodin: Jha dřevěná jsi polámal, protož zdělej místo nich jha železná. 14 Nebo takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Jho železné vložím na šíji všech národů těchto, aby sloužili Naduchodonozorovi králi Babylonskému, a budouť sloužiti jemu. Také i živočichy polní dám jemu. 15 Zatím řekl Jeremiáš prorok Chananiášovi proroku: Slyšiž nyní, Chananiáši: Neposlal tebe Hospodin, ale ty jsi k tomu přivedl, aby lid tento ve lži skládal doufání. 16 Protož takto praví Hospodin: Aj, já sklidím tě se svrchku země, tento rok ty umřeš; nebo jsi mluvil to, čímž bys odvrátil lid od Hospodina. 17 I umřel Chananiáš prorok roku toho měsíce sedmého.