Website too slow? Load as basic HTML.

Psalm 121

Bible, překlad 21. století

1 Poutní píseň. K horám své oči obracím – odkud se dočkám pomoci? 2 Má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! 3 On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme. 4 Jistěže nedříme ani nespí ten, který ochraňuje Izrael! 5 Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin po tvé pravici dá ti stín. 6 Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za noci. 7 Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. 8 Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!

Psalm 121

Český ekumenický překlad

1  Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? 2  Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. 3  Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. 4  Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. 5  Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. 6  Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. 7  Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. 8  Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. 

Psalm 121

Slovo na cestu

1 (Poutní píseň) Pozvedám oči své k horám. Dočkám se pomoci? 2 Pomoc mi přijde od Hospodina, jenž stvořil nebe i zemi. 3 Bůh je tvůj ochránce, nedopustí, aby uklouzla noha tvá. 4 Vždyť nikdy nespí, nedříme ten, jenž střeží Izraele. 5 Hospodin, strážce tvůj, po pravici ti stojí. 6 Zastíní tě před sálavým sluncem, ochrání i za svitu měsíce. 7 Hospodin tě uchrání ode všeho zlého, uchrání i duši tvou. 8 Hospodin tě bude střežit, když vycházet i vcházet budeš, od této chvíle, až navěky. 

Psalm 121

Bible Kralická

1 Píseň stupňů. Pozdvihuji očí svých k horám, odkudž by mi přišla pomoc. 2 Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi. 3 Nedopustíť, aby se pohnouti měla noha tvá, nedřímeť strážný tvůj. 4 Aj, nedřímeť, ovšem nespí ten, kterýž ostříhá Izraele. 5 Hospodin strážce tvůj, Hospodin zastínění tvé tobě po pravici. 6 Nebudeť bíti na tě slunce ve dne, ani měsíc v noci. 7 Hospodin tě ostříhati bude ode všeho zlého, ostříhati bude duše tvé. 8 Hospodin ostříhati tě bude, když vycházeti i vcházeti budeš, od tohoto času až na věky.