NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Slovo na cestu

1 Jednoho dne stál Ježíš u Genezaretského jezera. Lidé se kolem něho tlačili a chtěli slyšet jeho kázání.
2 Všiml si, že u břehu jsou dvě lodi. Opodál prali rybáři svoje sítě.
3 Posadil se do jedné lodi, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby ho zavezl kousek od břehu. Odtud pak kázal zástupům.
4 Když skončil, navrhl Šimonovi: "Zajeď s lodí na hloubku a roztáhněte sítě k lovu."
5 Šimon namítal: "Pane, celou noc jsme se namáhali, ale marně. Když to však říkáš ty, zkusím to ještě jednou."
6 Vypluli a zatáhli takové množství ryb, že se i sítě trhaly.
7 Museli si zavolat na pomoc své přátele z druhé lodi. Obě lodi byly nakonec rybami tak naplněny, že se div nepotopily.
8 Když to viděl Šimon, padl před Ježíšem na kolena a prosil: "Odejdi Pane, neobstojím v tvé blízkosti, jsem hříšný člověk."
9-10 Všichni rybáři, kteří u toho byli - mezi nimi také Šimonovi přátelé, Jakub a Jan, synové Zebedeovi, žasli nad tím neobvyklým úlovkem. Ježíš řekl Šimonovi: "Neboj se! Učiním tě rybářem lidí. Budeš je získávat pro mne."
11 Přirazili s loděmi ke břehu, všechno tam nechali a šli s Ježíšem.
12 V jednom městečku potkal Ježíš člověka s pokročilým malomocenstvím. Ubožák před ním poklekl a prosil: "Pane, kdybys chtěl, mohl bys mne uzdravit."
13 Ježíš se ho dotkl a řekl: "Ano, chci, buď zdráv!" V tom okamžiku malomocenství zmizelo.
14 Ježíš mu poručil: "Nikomu o tom nevyprávěj, jdi, ukaž se knězi, ať tě prohlásí za zdravého, a pak obětuj předepsanou oběť vděčnosti."
15 Zpráva o Ježíšovi se rychle šířila. Lidé za ním přicházeli v houfech, aby ho slyšeli a aby uzdravoval jejich nemoci.
16 On si však vždycky našel čas, aby se v ústraní modlil.
17 Jednoho dne se kolem Ježíše shromáždili farizejové a učitelé zákona z různých měst Galileje a Judska a dokonce i z Jeruzaléma. Posadili se kolem něho a naslouchali mu. I zde mu dal Bůh moc k uzdravování.
18-19 Nějací lidé přinesli na nosítkách ochrnutého muže. Chtěli ho vnést dveřmi a položit před Ježíše, ale bylo tam tolik lidí, že nemohli projít. Vystoupili tedy na střechu a otvorem spustili nemocného i s lehátkem přímo před něho. Když
20 Ježíš viděl, kolik důvěry v něho mají, řekl: "Příteli, tvoje hříchy jsou ti odpuštěny."
21 Učitelé zákona a farizejové uvažovali: "Jak se může opovážit něco takového říci? To je přece rouhání. Nikdo jiný než Bůh nemůže odpouštět hříchy!"
22 Ježíš dobře věděl, co si myslí, a proto řekl: "To vám vadí?
23 Co je snazší? Zvěstovat člověku odpuštění jeho hříchů, anebo ho uzdravit?
24 Přesvědčím vás, že Syn člověka má na zemi právo odpouštět hříchy." Obrátil se k ochrnutému se slovy: "Vstaň, vezmi si svoje lehátko a jdi domů!"
25 A tak se stalo: před očima všech muž vstal, sbalil svou rohož, šel domů a cestou hlasitě děkoval Bohu.
26 Celé shromáždění bylo vzrušeno a lidé, plni svaté bázně, chválili Boha a říkali: "Dnes jsme viděli neuvěřitelné věci."
27 Ježíš šel dál. Cestou uviděl v celnici výběrčího daní jménem Levi a řekl mu: "Pojď, staň se mým následovníkem!"
28 Levi nechal všeho, vstal a šel za Ježíšem.
29 Doma pak vystrojil pro Ježíše a jeho žáky hostinu. Na ni pozval i mnoho svých dřívějších kolegů.
30 To pohoršilo farizeje a učitele zákona, takže vytýkali učedníkům: "Proč jíte a pijete s lidmi, kterými každý slušný člověk pohrdá?"
31 Ježíš na to odpověděl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
32 Nepřišel jsem volat k pokání ty, kteří mají o sobě dobré mínění, ale hříšníky."
33 Někteří farizejové Ježíšovi předhazovali: "Janovi učedníci se často s postem modlí a právě tak i naši žáci. Jak to tedy, že tvoji hodují?"
34 Ježíš odpověděl: "Je přirozené, aby se svatebčané postili, když je ženich s nimi?
35 Však přijde chvíle, kdy ženicha odvedou, a pak bude vhodný čas k půstu."
36 Ještě přidal další přirovnání: "Nikdo si přece nevystřihne kus látky z nových šatů, aby si jím vyspravil starý oděv. Zničil by si tak šaty nové a na starých šatech by se záplata srazila a díra by byla ještě větší.
37 Nikdo také nebude nalévat víno do starých kožených měchů, protože kvasící víno by staré měchy roztrhalo, a tak by obojí přišlo nazmar.
38 Proto mladé víno patří do nových měchů.
39 Vás ovšem znepokojuje moje poselství. Jako mladé víno nesnesou staré měchy, ani ono se nevtěsná do vašich starých tradic a zvyklostí. Jste jako pijáci, kteří si libují ve starém uleželém vínu."
© 2019 ERF Medien