Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Cuvântul DOMNULUI care a venit la Ţefania, fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda:

Iminenţa judecăţii

2 „Voi spulbera totul de pe faţa pământului! zice DOMNUL.
3 Voi spulbera oamenii şi animalele, voi spulbera păsările cerului şi peştii mării, pietrele de poticnire1 şi pe cei răi împreună cu ele! Îi voi nimici pe oameni de pe faţa pământului! zice DOMNUL.

Judecată împotriva lui Iuda

4 Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda şi împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului! Voi distruge din acest loc orice urmă de închinare la Baal2 şi numele preoţilor idolatri,
5 pe cei ce se închină pe acoperişuri oştirii cerului, pe cei ce se închină jurând pe DOMNUL, dar care jură şi pe Moleh3,
6 pe cei care s-au abătut de la DOMNUL şi pe cei care nu-L mai caută pe DOMNUL, nici nu mai întreabă de El!
7 Să se facă tăcere înaintea Stăpânului DOMN, fiindcă ziua DOMNULUI este aproape! DOMNULa pregătit o jertfă4 şi i-a pus deoparte pe cei chemaţi de El.
8 În ziua jertfei DOMNULUI, îi voi pedepsi pe prinţi şi pe fiii regelui, şi pe toţi cei ce poartă haine străine!
9 În ziua aceea îi voi pedepsi pe toţi cei ce sar peste prag5, care umplu templul zeilor lor cu violenţă şi înşelăciune!“
10 „În ziua aceea, zice DOMNUL, se va auzi un strigăt de durere dinspre Poarta Peştilor, un urlet dinspre cartierul cel nou6 şi un mare măcel dinspre dealuri.
11 Jeliţi, locuitori ai Macteşului7, căci toţi negustorii sunt distruşi, toţi cei ce vând pe argint sunt nimiciţi!
12 În vremea aceea, voi răscoli Ierusalimul cu felinare şi-i voi pedepsi pe cei mulţumiţi8, pe cei care se îngroaşă pe drojdiile lor, pe cei care zic în inimile lor: «DOMNUL nu va face nici bine, dar nu va face nici rău!»
13 Averea lor va fi de jaf, iar casele lor vor fi pustiite. Îşi vor zidi case, dar nu vor locui în ele! Îşi vor planta vii, dar nu le vor bea vinul!

Ziua cea mare a Domnului

14 Ziua cea mare a DOMNULUI este aproape; este aproape şi se grăbeşte să vină! Vuietul zilei DOMNULUI este amarnic; la fel este şi urletul celui viteaz acolo.
15 Ziua aceea va fi o zi a furiei, o zi de necaz şi strâmtorare, o zi de pustiire şi distrugere, o zi de întuneric şi negură, o zi cu nori şi întunecime,
16 o zi a trâmbiţei şi a strigătului de război împotriva cetăţilor fortificate şi a turnurilor înalte!
17 Voi aduce un aşa necaz asupra oamenilor, încât vor bâjbâi ca nişte orbi, căci au păcătuit împotriva DOMNULUI. Sângele le va fi vărsat ca praful, iar măruntaiele − ca balega.
18 Nici aurul şi nici argintul lor nu vor putea să-i izbăvească în ziua furiei DOMNULUI! Întreaga ţară9 va fi mistuită de focul geloziei Sale, căci El va aduce cu siguranţă o nimicire grabnică asupra tuturor locuitorilor ţării.“
1 <footnote>1:3 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; sau: mării / şi lucrurile care i-au făcut pe cei răi să se poticnească; sau: şi îi voi face pe cei răi să se poticnească; sau: mării. / Cei răi vor avea doar un morman de ruine!</footnote>
2 <footnote>1:4 LXX; TM: numele preoţilor idolatri şi al preoţilor (posibil ca primul termen să se refere la preoţii păgâni – vezi 2 Regi 23:5 şi Osea 10:5 – iar al doilea, la preoţii apostaţi)</footnote>
3 <footnote>1:5 Ebr.: Malcam(Milcomi), o variantă a lui Moleh, zeul suprem al amoniţilor</footnote>
4 <footnote>1:7 Vezi Ier. 46:10; Ezech. 39:17</footnote>
5 <footnote>1:9 Vezi 1 Sa 5:5</footnote>
6 <footnote>1:10 Sau: al doilea cartier, posibil o zonă a oraşului unde locuiau cei mai înstăriţi</footnote>
7 <footnote>1:11 Lit.: toţi cei ce cântăresc</footnote>
8 <footnote>1:12 Expresia sugerează indiferenţa şi starea de complacere în păcat</footnote>
9 <footnote>1:18 Sau: pământului</footnote>
© 2018 ERF Medien