Nápověda

Český ekumenický překlad

— Boží milost vede ke kázni

1  Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají. Ať jsou vždy hotovi jednat dobře.
2  Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně.
3  Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli.
4  Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha:
5  On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.
6  Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,
7  abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje.
8  Tato slova jsou spolehlivá, a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné.
9  Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu.
10  Sektáře jednou nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni;
11  je jasné, že takový člověk je převrácený, hřeší, a tak sám nad sebou vynáší soud.

— Osobní pokyny a pozdravy

12  Jakmile k tobě pošlu Artemu nebo Tychika, přijď hned ke mně do Nikopole. Rozhodl jsem se, že tam strávím zimu.
13  Zákoníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nechybělo.
14  Ať se učí i naši lidé vynikat v dobrých skutcích, kde je jich naléhavě potřebí, aby nebyli neužiteční.
15  Pozdravují tě všichni, kdo jsou se mnou. Vyřiď pozdrav našim přátelům ve víře. Milost s vámi se všemi.
© 2019 ERF Medien