Nápověda

Český ekumenický překlad

DOBROŘEČTE HOSPODINU, VŠICHNI HOSPODINOVI SLUŽEBNÍCI

1  Poutní píseň. Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě za nočního času.
2  Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu!
3  Hospodin ti žehnej ze Sijónu; on učinil nebesa i zemi.
© 2019 ERF Medien