Website too slow? Load as basic HTML.

Search "Kolosser11518" in the Bible

Bibelen på hverdagsdansk (61 hits)

Ge 7:20 Vandet nåede en højde af 15 alen over bjergtoppene. Ex 26:26-27 Lav derefter 15 tværstænger af akacietræ til at sikre rækken af moduler, fem tværstænger til hver af boligens tre trævægge, både de to lange sidevægge og den kortere endevæg. Ex 27:14-15 På begge sider af indgangen skal der være et stykke indhegning på 15 alen, hver med tre stolper og tre sokler. Ex 36:31-32 Der blev også lavet 15 sæt tværstænger af akacietræ til at holde modulerne sammen, fem sæt til hver af de tre sider af boligen. Ex 38:14 På den ene side af indgangen blev der opsat tre stolper på hver sin sokkel og lavet en 15 alen lang stofvæg, som blev hængt op på stolperne. Ex 38:28 Til sølvkrogene, stolpehovederne og tværstængerne gik der 18 kg sølv. Le 23:6 De usyrnede brøds højtid begynder den 15. dag i den samme måned, og den skal vare i syv dage. Under den fest må I ikke spise brød, der er bagt med surdej. Le 23:34 »På den 15. dag i den syvende måned skal I påbegynde løvhyttefesten for Herren, og festen skal vare i syv dage. Le 23:39 Hvad løvhyttefesten angår, skal den vare i en hel uge. Når høsten er overstået, skal festen påbegyndes på den 15. dag i den syvende måned, og både den første dag og den ottende dag skal være hviledage. Le 27:7 15 shekel for en mand over 60 år; og ti shekel for en kvinde over 60 år. Nu 29:12 På den 15. dag i den syvende måned skal I atter lade det daglige arbejde hvile og samles for Herrens ansigt, for da begynder løvhyttefesten til Herrens ære, og den varer i syv dage. Jud 3:14 De næste 18 år var israelitterne underkastet kong Eglon. Jud 8:10 I mellemtiden var Zeba og Salmunna nået frem til Karkor med de 15.000 mand, der var tilbage af den forenede hær fra øst. 120.000 var faldet for sværdet. Jud 10:8 I 18 år tyranniserede ammonitterne de israelitter, der boede øst for Jordanfloden i Gilead, i amoritternes land. Jud 20:25 Men denne gang gik det ikke meget bedre, for benjaminitterne dræbte yderligere 18.000 krigere. Jud 20:43-44 Et godt stykke øst for Gibea blev de indhentet, og mere end 18.000 af Benjamins krigere blev slået ihjel dér. 2Sa 8:13 Således voksede Davids ry ude omkring. På hjemvejen fra kampene mod nord tilintetgjorde han 18.000 edomitter i Saltdalen, 2Sa 9:10-11 »Det bliver din opgave at bestyre ejendommen og sørge for, at dine sønner og tjenere opdyrker jorden, så den giver udbytte og føde til hans familie. Men Mefiboshet skal fremover bo her i paladset.« Ziba, der havde 15 sønner og 20 tjenere, svarede: »Jeg skal sørge for at efterkomme kongens ønske.« Og fra da af spiste Mefiboshet regelmæssigt sammen med kong David, og han blev behandlet som Davids egne sønner. 2Sa 19:18 og han havde 1000 mand fra sin egen stamme med sig. Ziba, Sauls tjener, og hans 15 sønner og 20 tjenestefolk var også hurtigt taget over Jordanfloden for at møde kongen på den anden side. 1Ki 7:2-3 En af bygningerne kaldte han »Libanonskovhallen«. Den var 100 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høj. Den var bygget op omkring fire rækker cedertræssøjler. Loftkonstruktionen bestod af 3 gange 15 store tværbjælker af cedertræ, som hvilede på disse cedertræssøjler. Oven på tværbjælkerne var der lagt et bræddeloft bestående af cedertræsplanker. 1Ki 7:15 Han lavede to bronzesøjler, 18 alen i højden og 12 alen i omkreds. 1Ki 12:32-33 Han bekendtgjorde også, at den årlige løvhyttefest for fremtiden skulle fejres i Betel den 15. dag i den ottende måned - en dato han selv fandt på, og han indkaldte alle sine præster til at gøre tjeneste i Betel under den ugelange højtid. Da festen begyndte, steg han selv op på alteret i Betel for at tænde ilden og ofre til den guldkalv, han havde ladet opstille der. 1Ki 15:1 Abija kom til magten i Juda i kong Jeroboam af Israels 18. regeringsår, 2Ki 3:1 Ahabs søn Joram kom til magten i Israel i kong Joshafat af Judas 18. regeringsår. Han regerede i 12 år med residens i Samaria. 2Ki 14:17 Amatzja levede 15 år mere, efter at Joash var død, 2Ki 14:23 I kong Amatzja af Judas 15. regeringsår blev Jeroboam, søn af Joash, konge i Israel. Han regerede i 41 år i Samaria. 2Ki 20:6 Jeg vil give dig endnu 15 år at leve i, og jeg vil frelse både dig og Jerusalem fra assyrerkongen, for min egen æres skyld og for min tjener Davids skyld.« 2Ki 22:3-4 I sit 18. regeringsår sendte kong Josias statssekretæren Shafan, som var søn af Atzalja og sønnesøn af Meshullam, af sted til templet med følgende besked til ypperstepræsten Hilkija: »Tag de penge, som folket giver til præsterne, når de ankommer til Herrens hus, 2Ki 23:23 Men nu skete det i kongens 18. regeringsår. Man fejrede påske for Herren i Jerusalem. 2Ki 24:8 Jojakin var 18 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i tre måneder. Hans mor hed Nehushta og var datter af Elnatan fra Jerusalem. 2Ki 25:17 Søjlerne var 18 alen høje med tre alen høje søjlehoveder med en dekoration af fletværk og granatæbler i bronze. 1Ch 12:32 fra Manasses halve stamme blev 18.000 mænd sendt af sted for at hjælpe David til at vinde kongemagten; 1Ch 18:12 I Saltdalen slog Abishaj, Zerujas søn, en edomitisk hær på 18.000 mand, 1Ch 24:7-18 Lodtrækningen gav følgende resultat: Jojarib blev nr. 1, Jedaja nr. 2, Harim nr. 3, Seorim nr. 4, Malkija nr. 5, Mijjamin nr. 6, Hakkotz nr. 7, Abija nr. 8, Jeshua nr. 9, Shekanja nr. 10, Eljashib nr. 11, Jakim nr. 12, Huppa nr. 13, Jeshebab nr. 14, Bilga nr. 15, Immer nr. 16, Hezir nr. 17, Happizetz nr. 18, Petahja nr. 19, Ezekiel nr. 20, Jakin nr. 21, Gamul nr. 22, Delaja nr. 23 og Ma'azja nr. 24. 1Ch 25:9-31 Hvert hold bestod af en leder samt 11 af hans sønner og slægtninge, og lodtrækningen resulterede i følgende rækkefølge: Josef nr. 1, Gedalja nr. 2, Zakkur nr. 3, Jitzri nr. 4, Netanja nr. 5, Bukkija nr. 6, Jesarela nr. 7, Jeshaja nr. 8, Mattanja nr. 9, Shimi nr. 10, Azarel nr. 11, Hashabja nr. 12, Shubael nr. 13, Mattitja nr. 14, Jeremot nr. 15, Hananja nr. 16, Joshbekasha nr. 17, Hanani nr. 18, Malloti nr. 19, Elijata nr. 20, Hotir nr. 21, Giddalti nr. 22, Mahaziot nr. 23 og Romamti-Ezer nr. 24. 1Ch 26:9 Af Meshelemjas familie blev der i alt udpeget 18 dygtige mænd. 2Ch 3:15 Foran templet blev der rejst to søjler med en højde på 18 alen og et søjlehoved på 5 alen. 2Ch 8:18 Kong Hiram havde nemlig sendt ham nogle skibe fra sin egen flåde, bemandet med erfarne søfolk. Salomons folk sejlede nu sammen med dem til Ofir, og de kom tilbage med mere end 15 tons guld, som de afleverede til Salomon. 2Ch 11:21 Rehabeam havde i alt 18 koner og 60 medhustruer, som fødte ham 26 sønner og 60 døtre, men han elskede Ma'aka mere end nogen af de andre. 2Ch 13:1 Abija kom til magten i Juda i kong Jeroboam af Israels 18. regeringsår, 2Ch 15:10 I årets tredje måned i kong Asas 15. regeringsår mødte de op i Jerusalem. 2Ch 25:25 Amatzja levede 15 år mere, efter at Joash var død, 2Ch 34:8 I Josias' 18. regeringsår, mens han var i fuld gang med at rense landet og templet for afgudsdyrkelse, udnævnte han tre mænd til at have overopsyn med restaureringen af templet. Mændene var: Shafan, søn af Atzalja; Ma'aseja, guvernøren over Jerusalem; og Joa, søn af Joahaz, byens kasserer. 2Ch 35:19 Denne begivenhed fandt sted i kong Josias' 18. regeringsår. 2Ch 36:9 Jojakin var 18 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i tre måneder og ti dage. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Ezr 8:18 Og Gud var med os, så levitterne sendte os en fremragende mand ved navn Sherebja og sammen med ham 18 af hans sønner og brødre. Han var efterkommer af Mahli, der var søn af Levi, som var søn af Jakob. Es 9:18 Men jøderne i Susa fortsatte som nævnt den næste dag og hvilede først den 15. dag i den 12. måned, hvor de fejrede sejren med fest og dans. Es 9:21 I brevet opfordrede han dem til hvert år at fejre den 14. og 15. dag i den 12. måned. Isa 38:4-5 »Gå tilbage til Hizkija,« sagde Herren til Esajas. »Sig til ham: Herren, din forfar Davids Gud, har hørt din bøn og set dine tårer. Jeg vil give dig endnu 15 år at leve i, Jer 52:21 Søjlerne var 18 alen høje og 12 alen i omkreds. De var hule med en tykkelse på fire fingre. Jer 52:29 i hans 18. regeringsår yderligere 832 fanger fra Jerusalem, Eze 32:17 På den 15. dag i samme måned sagde Herren til mig: Eze 45:25 På den 15. dag i den syvende måned begynder løvhyttefesten, og regenten skal, i den uge festen varer, sørge for alt, hvad der skal bruges i form af syndofre, brændofre, afgrødeofre og olie, akkurat som under påskefesten.« Eze 48:35 Byens omkreds er 18.000 alen, og byens navn skal herefter være ‘Herren er der’.« Ho 3:2 Så købte jeg hende for 15 sølvstykker og halvanden tønde byg. Lu 3:1-2 I kejser Tiberius' 15. regeringsår fik Johannes, Zakarias' søn, som holdt til i ødemarken, et budskab fra Gud. Landet var besat af romerne, og Pontius Pilatus var guvernør i Judæa. Herodes Antipas regerede i Galilæa, hans bror Filip i Ituræa og Trakonitis, mens Lysanias regerede i Abilene. Annas og Kajfas var jødernes ypperstepræster. Lu 13:4 Og hvad med de 18, der blev slået ihjel, da tårnet ved Shiloa-dammen væltede ned over dem? Tror I, at de var værre end alle andre mennesker i Jerusalem? Lu 13:11 lagde han blandt de tilstedeværende mærke til en kvinde, som på grund af en sygdomsånd havde været krumbøjet og ude af stand til at rette sig op i 18 år. Lu 13:16 Skulle jeg så ikke have lov til at løse denne ‘Abrahams datter’ af Satans lænker, som hun har været bundet med i 18 år, også selv om det er sabbat i dag?« Ac 3:1 En dag var Peter og Johannes på vej op til templet for at deltage i den daglige eftermiddagsbøn kl. 15. Ac 27:28 De loddede dybden og målte 20 favne vand. Lidt efter loddede de igen og målte 15 favne.