Website too slow? Load as basic HTML.

Ephesians 1

Słowo Życia

1 Ja, Paweł, z postanowienia Boga apostoł Jezusa Chrystusa, piszę do mieszkańców Efezu – świętych, którzy wiernie naśladują Jezusa Chrystusa. 2 Przesyłam wam życzenia łaski i pokoju od Boga Ojca i naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 3 Chwała niech będzie Bogu, Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, bo ze względu na swego Syna obdarzył nas wszelkimi duchowymi błogosławieństwami niebios. 4 Dzięki Chrystusowi jeszcze przed stworzeniem świata wybrał nas dla siebie, byśmy w Jego oczach byli święci i bez skazy, napełnieni miłością. 5 Ze względu na Jezusa postanowił uczynić nas swymi dziećmi – bo takie było Jego pragnienie, 6 gdyż chciał ukazać blask swej łaski, którą nam obficie okazał w umiłowanym Synu. 7 Właśnie w Chrystusie, ze względu na Jego przelaną krew, znajduje się nasze odkupienie – oczyszczenie ze wszystkich win. Bo ogromne jest bogactwo łaski Boga. 8 Obficie ją nam okazał, wraz ze swą mądrością i zrozumieniem, 9 bo wyjawił nam tajemnicę swego odwiecznego planu, który z upodobaniem przygotował w Chrystusie. 10 A polega on na tym, że we właściwym czasie podporządkuje On Chrystusowi wszystko – i to, co na ziemi, i to, co w niebie. 11 Dzięki Chrystusowi i my zostaliśmy wybrani dla Boga – zgodnie z Jego planem, bo wszystko dzieje się tak, jak On postanowił przed wiekami. 12 My więc jako jedni z pierwszych zaufaliśmy Chrystusowi, by wielbić Bożą wspaniałość. 13 Dzięki Niemu również i wy usłyszeliście dobrą nowinę o zbawieniu i zaufaliście Mu. A na dowód tego, że jesteście własnością Boga, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. 14 Jego obecność w nas jest gwarancją aż do czasu odkupienia, że na pewno otrzymamy od Boga obiecane dziedzictwo. A wszystko to na chwałę Jego wspaniałości! 15 Dlatego odkąd usłyszałem o waszym zaufaniu do Pana i o miłości do wszystkich wierzących, 16 nie przestaję dziękować za was, gdy was wspominam w swoich modlitwach. 17 Proszę też pełnego chwały Boga, Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa, by udzielił wam duchowej mądrości i zrozumienia, byście mogli lepiej Go poznawać. 18 Proszę, by rozświetlił oczy waszych serc, byście mogli dostrzec wspaniałą przyszłość, do której was powołał, bogactwo pełnego chwały dziedzictwa, jakie nam, świętym, przygotował, 19 oraz przeogromną moc, z jaką działa wśród nas, którzy Mu ufamy. 20 Ta sama moc wzbudziła z martwych Chrystusa i posadziła Go w niebiosach na najbardziej zaszczytnym miejscu przy Bogu 21 – ponad wszelkimi władzami w niebie i na ziemi i ponad wszelkim autorytetem zarówno w tym, jak i przyszłym świecie. 22 Bóg rzucił Mu do stóp wszystko i ustanowił Go Głową całego kościoła 23 – Jego ciała. On napełnia wszystko i wszędzie swoją obecnością.