Website too slow? Load as basic HTML.

Matthew 1

Słowo Życia

1 Oto rodowód Jezusa Chrystusa, z rodu króla Dawida, potomka Abrahama: 2 Abraham był ojcem Izaaka, Izaak – ojcem Jakuba, a Jakub – ojcem Judy i jego braci. 3 Kolejni potomkowie Judy to: Fares i jego brat Zara (ich matką była Tamar), Ezrom, Aram, 4 Aminadab, Naasson, Salmon, 5 Booz (jego matką była Rachab), Jobed (jego matką była Rut), Jesse 6 i król Dawid. Dawid był ojcem Salomona (jego matką była dawna żona Uriasza), a po nim byli: 7 Roboam, Abiasz, Asaf, 8 Jozafat, Joram, Ozjasz, 9 Joatam, Achaz, Ezechiasz, 10 Manasses, Amos, Jozjasz. 11 Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci (był to czas przesiedlenia Hebrajczyków do Babilonu). 12 Potomkowie Jechoniasza po przesiedleniu to: Salatiel, Zorobabel, 13 Abiud, Eliakim, Azor, 14 Sadok, Achim, Eliud, 15 Eleazar, Mattan i Jakub. 16 Jakub zaś był ojcem Józefa, męża Marii, która urodziła Jezusa, zwanego Chrystusem. 17 Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do króla Dawida było czternaście, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego – czternaście, i od przesiedlenia do Chrystusa – również czternaście. 18 Jezus Chrystus urodził się w takich oto okolicznościach: Jego matka, Maria, była zaręczona z Józefem. Ale zanim wspólnie zamieszkali, za sprawą Ducha Świętego zaszła w ciążę. 19 Józef, jej narzeczony, był prawym człowiekiem. Postanowił zerwać zaręczyny, ale chciał to uczynić potajemnie, by nie narazić Marii na zniesławienie. 20 Gdy już to postanowił, we śnie ukazał mu się anioł Pański, który rzekł: – Józefie, z rodu Dawida! Nie bój się ożenić z Marią, twoją narzeczoną! Bo to Duch Święty sprawił, że poczęła dziecko. 21 Urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus (czyli „Bóg zbawia”), bo to On wybawi od grzechów swój naród. 22 Stało się tak, aby wypełniło się to, co Pan przepowiedział przez proroka: 23 „Oto dziewica pocznie i urodzi Syna i nazwą Go Emmanuel”, co znaczy: Bóg jest z nami. 24 Gdy Józef się obudził, zgodnie z poleceniem anioła Pańskiego przyjął Marię jako żonę do swego domu. 25 Nie współżył z nią jednak aż do czasu, gdy urodziła Syna. I dał Mu na imię Jezus.