Website too slow? Load as basic HTML.

Revelation 1

Słowo Życia

1 Oto niezwykłe objawienie Jezusa Chrystusa. Dał Mu je Bóg, by pokazał swoim sługom, co wkrótce ma się wydarzyć. Jezus wysłał anioła i przekazał je Janowi, swojemu słudze. 2 On waśnie potwierdził słowa Boga i świadectwo Jezusa Chrystusa – oraz wszystko, co ujrzał. 3 Szczęśliwy ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa. Niech zwrócą uwagę na to, co jest napisane, bo niedługo wszystko się wypełni. 4 Ja, Jan, piszę do siedmiu kościołów w Azji Mniejszej: Przyjmijcie życzenia łaski i pokoju od Tego, który jest, był i który nadchodzi, od siedmiu Duchów obecnych przy Jego tronie 5 i od Jezusa Chrystusa, wiernego świadka, pierwszego, który zmartwychwstał, władcy władców świata. Temu, który nas tak bardzo kocha, który przelał za nas swoją krew i uwolnił od grzechów, 6 który uczynił nas obywatelami swojego królestwa oraz kapłanami samego Boga Ojca – Jemu niech będzie chwała i potęga po wieki wieków. Amen! 7 Oto nadchodzi w obłokach i ujrzy Go wszelkie oko, nawet ci, którzy Go przebili. I wszystkie narody świata zapłaczą z Jego powodu. Tak będzie! Amen! 8 „Ja jestem Alfą i Omegą” – mówi Bóg, Pan Wszechmocny, który był, jest i który nadchodzi. 9 Ja, Jan, dzięki Jezusowi wasz brat i partner – w cierpieniach, w królestwie i ufnym trwaniu przy Panu, zostałem zesłany na wyspę Patmos za głoszenie słowa Bożego i dawanie świadectwa o Jezusie. 10 Pewnego razu, gdy w dniu Pańskim byłem w Duchu, dobiegł mnie z tyłu potężny głos, brzmiący jak dźwięk trąby. 11 Oznajmił: „Zapisz w księdze wszystko, co widzisz, i wyślij listy do siedmiu kościołów – w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei”. 12 Odwróciłem się, aby zobaczyć, czyj to głos do mnie mówi. I ujrzałem siedem złotych świeczników, 13 a między nimi kogoś „podobnego do Syna Człowieczego”, ubranego w długą szatę, przepasanego na piersiach złotą wstęgą. 14 Głowę i włosy miał białe jak śnieg lub wełna, oczy przenikające jak płomienie ognia. 15 Jego stopy lśniły jak mosiądz rozpalony w piecu, a głos brzmiał jak huk fal. 16 W prawej ręce trzymał siedem gwiazd, z ust wychodził Mu ostry miecz obosieczny. A Jego twarz lśniła niczym południowe słońce. 17 Gdy Go ujrzałem, padłem jak martwy u Jego stóp. Ale On dotknął mnie prawą ręką i rzekł: „Nie bój się. Jestem Pierwszy i Ostatni. 18 Ja żyję już na wieki – choć umarłem, to ożyłem. I mam klucze do otchłani i śmierci. 19 Zapisz to, co widzisz, to, co jest, i to, co wkrótce się wydarzy. 20 A oto, co oznaczają gwiazdy w mojej prawej dłoni i siedem złotych świeczników: siedem gwiazd to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników – to te kościoły.