Website too slow? Load as basic HTML.

Revelation 1

Hungarian

1 Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, amiknek hamar meg kell történnie. Elküldve pedig ezt az ő angyala által, kijelentette szolgájának, Jánosnak, 2 aki bizonyságot tett Isten beszédéről, mindenről, amit látott. 3 Boldog, aki olvassa, és aki hallgatja ennek a próféciának igéit, és megtartja mindazt, amelyek meg vannak írva azokban, mert az idő közel van. 4 János a hét gyülekezetnek, amelyek Ázsiában vannak: Kegyelem és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik királyi széke előtt vannak, 5 és Jézus Krisztustól, aki hű tanú, a halottak közül az elsőszülött, és 6 és az ő Istenének és Atyjának királyaivá és papjaivá tett minket: övé legyen a dicsőség és a hatalom mindörökké. Ámen. 7 Íme, eljön a felhőkön, és minden szem meglátja őt, még azok is, akik átszegezték és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. 8 Én vagyok az Alfa és az Ómega, a Kezdet és a Vég, ezt mondja az Úr, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a Mindenható 9 Én, János, aki atyafiatok és társatok vagyok Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten voltam, amit Patmosznak neveznek, Isten beszédéért és Jézus Krisztus bizonyságtételéért. 10 Lélekben elragadtattam az Úr napján, és a hátam mögött trombitához hasonló hangos szót hallottam, 11 amely ezt mondta: ,,Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó. Amit látsz, írd meg egy könyvben és küldd el a hét gyülekezetnek, amelyek Ázsiában vannak: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába''. 12 Megfordultam, hogy lássam ki szólt hozzám. Megfordulva hét arany gyertyatartót láttam, 13 és a hét gyertyatartó között egy emberi lényhez hasonlót, aki bokáig érő hosszú ruhába volt öltözve, mellénél aranyövvel körülövezve. 14 Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme pedig, mint a tűz lángja. 15 Lába hasonló volt a kemencében izzó érchez, szava pedig, mint nagy vízesés zúgása. 16 Jobb kezében hét csillag volt, szájából kétélű éles kard jött ki, arca pedig olyan volt, mint a nap, amikor teljes erejével fénylik. 17 Amikor megláttam, lábához estem, mint egy halott. Ő rám tette jobb kezét, és ezt mondta: ,,Ne félj, én vagyok az első és utolsó, 18 és az Élő. Halott voltam, és íme, élek örökkön örökké. Ámen. Nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. 19 Írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek: 20 a hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet.''