Website too slow? Load as basic HTML.

Matthew 28

Český ekumenický překlad

1  Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. 2  A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. 3  Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. 4  Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. 5  Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. 6  Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. 7  Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to.“  8  Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. 9  A hle, Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny.“ Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. 10  Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí.“  11  Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. 12  Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze 13  s pokynem: „Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. 14  A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti.“ 15  Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes.  16  Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. 17  Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. 18  Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 20  a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“