Matthew 6

Český ekumenický překlad

1  Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. 2  Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. 3  Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, 4  aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí 5  A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. 6  Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. 7  Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. 8  Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. 9  Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. 10  Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. 11  Náš denní chléb dej nám dnes. 12  A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. 13  A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. 14  Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; 15  jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. 16  A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. 17  Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, 18  abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. 19  Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. 20  Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. 21  Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. 22  Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. 23  Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma? 24  Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. 25  Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? 26  Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? 27  Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? 28  A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou – 29  a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. 30  Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? 31  Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? 32  Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. 33  Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. 34  Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.