Website too slow? Load as basic HTML.

1 Peter 5

Český ekumenický překlad

1  Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: 2  Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, 3  ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. 4  Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy.  5  Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost‘. 6  Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 7  Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.  8  Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. 9  Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. 10  A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 11  Jemu náleží panství na věky věků! Amen.  12  Prostřednictvím Silvána, kterého mám za věrného bratra, vám toto krátce píšu, abych vás povzbudil a dosvědčil vám, že taková je pravá milost Boží; v ní stůjte.  13  Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená, která je v Babylónu, a Marek, můj syn. 14  Pozdravte jedni druhé políbením lásky. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu.