Website too slow? Load as basic HTML.

1 Timothy 5

Český ekumenický překlad

1  Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, 2  starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, vždy s čistou myslí.  3  Pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné. 4  Má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít péči především o své příbuzné a odplácet svým rodičům. To je totiž milé Bohu. 5  Vdova, která je opravdu osamělá, doufá v Boha a oddává se vytrvale prosbám a modlitbám ve dne i v noci. 6  Ta, která myslí jen na zábavu, je mrtvá, i když žije. 7  To jim zdůrazňuj; ať se jim nedá nic vytknout. 8  Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.  9  Mezi zapsané vdovy smí být přijata žena ne mladší než šedesát let, jen jednou vdaná, 10  známá dobrými skutky: jestliže vychovala děti, prokazovala věřícím pohostinnost a umývala jim nohy, pomáhala nešťastným a osvědčila se v každém dobrém díle. 11  Mladší ženy nezapisuj mezi vdovy. Neboť jakmile je smyslnost odvrátí od Krista, chtějí se opět vdávat; 12  tak propadají odsouzení, protože porušily slíbenou věrnost. 13  Zároveň si navykají zahálet a chodit po návštěvách. A nejen zahálet, nýbrž i klevetit, plést se do cizích věcí a mluvit, co se nepatří. 14  Chci tedy, aby se mladší vdovy vdávaly, měly děti, vedly domácnost a nedávaly protivníku příležitost k pomluvám. 15  Některé totiž se již daly na satanovu cestu. 16  Má-li některá věřící žena vdovy v příbuzenstvu, ať jim pomáhá, aby nebyla zatěžována církev, která má pomáhat osamělým vdovám.  17  Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování. 18  Neboť Písmo praví: ‚Nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí,‘ a jinde: ‚Dělník si zaslouží svou mzdu.‘ 19  Stížnost proti starším nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. 20  Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby se báli i ostatní. 21  Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem a před vyvolenými anděly, abys takto postupoval bez předpojatosti a nikomu nestranil. 22  Neustanovuj nikoho v církvi ukvapeně, abys neměl spoluvinu na cizím hříchu. Uchovávej se čistý. 23  Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína. 24  Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než dojde k soudu; u jiných vyjdou najevo až na soudu. 25  Právě tak jsou zjevné dobré skutky; a pokud ještě nejsou zjevné, nezůstanou skryty.