Website too slow? Load as basic HTML.

John 3

Český ekumenický překlad

1  Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. 2  Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“ 3  Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ 4  Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ 5  Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. 6  Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. 7  Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. 8  Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ 9  Nikodém se ho otázal: „Jak se to může stát?“ 10  Ježíš mu řekl: „Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš? 11  Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. 12  Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? 13  Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka. 14  Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, 15  aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.  16  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 17  Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. 18  Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. 19  Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. 20  Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. 21  Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“  22  Potom Ježíš odešel se svými učedníky do judské země; tam s nimi pobýval a křtil. 23  Také Jan křtil v Ainon, blízko Salim, protože tam byl dostatek vody; lidé přicházeli a dávali se křtít. 24  To bylo ještě před Janovým uvězněním.  25  Mezi učedníky Janovými a Židy došlo ke sporu o očišťování. 26  Přišli k Janovi a řekli mu: „Mistře, ten, který byl s tebou na druhém břehu Jordánu, o němž jsi vydal dobré svědectví, nyní sám křtí a všichni chodí k němu.“ 27  Jan odpověděl: „Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. 28  Vy sami jste svědkové, že jsem řekl: Já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce. 29  Ženich je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, upřímně se raduje, když uslyší ženichův hlas. A tak je má radost dovršena. 30  On musí růst, já však se menšit.  31  Kdo přichází shůry, je nade všecky. Kdo pochází ze země, náleží zemi a mluví o pozemských věcech. Kdo přichází z nebe, je nade všecky; 32  svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. 33  Kdo však jeho svědectví přijal, potvrdil tím, že Bůh je pravdivý. 34  Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého Ducha v plnosti. 35  Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou. 36  Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.“