Website too slow? Load as basic HTML.

1 Thessalonians 5

Český ekumenický překlad

1  Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. 2  Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. 3  Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. 4  Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. 5  Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. 6  Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. 7  Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. 8  My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. 9  Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 10  On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. 11  Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.  12  Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. 13  Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. 14  Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.  15  Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.  16  Stále se radujte, 17  v modlitbách neustávejte. 18  Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 19  Plamen Ducha nezhášejte, 20  prorockými dary nepohrdejte. 21  Všecko zkoumejte, dobrého se držte, 22  zlého se chraňte v každé podobě. 23  Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 24  Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.  25  Bratří, modlete se i vy za nás! 26  Pozdravte všecky bratry svatým políbením. 27  Zavazuji vás v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím.  28  Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi.