Website too slow? Load as basic HTML.

1 Chronicles 27

Český ekumenický překlad

1  Izraelci podle příslušného seznamu, přední z rodů, velitelé nad tisíci a nad sty a správci, kteří byli ve službách krále pro různé úkoly oddílů, jak měly nastupovat a končit službu, měsíc po měsíci, po všechny měsíce v roce. Každý oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 2  Nad prvním oddílem pro první měsíc byl Jášobeám, syn Zabdíelův; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 3  Ze synů Peresových byl předním ze všech velitelů vojska pro první měsíc. 4  Nad oddílem pro druhý měsíc byl Dódaj Achóchijský se svým oddílem a vévoda Miklót; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 5 Velitelem třetího voje pro třetí měsíc byl Benajáš, syn předního kněze Jójady; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 6  Týž Benajáš byl jedním ze třiceti bohatýrů a byl nad těmi třiceti. V jeho oddílu byl jeho syn Amízábad. 7  Čtvrtý pro čtvrtý měsíc byl Asáel, bratr Jóabův, a po něm jeho syn Zebadjáš; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 8  Pátý pro pátý měsíc měl velitele Šamhúta Jizrašského; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 9  Šestý pro šestý měsíc byl Íra, syn Íkeše Tekójského; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 10 Sedmý pro sedmý měsíc byl Cheles Pelónský z Efrajimovců; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 11  Osmý pro osmý měsíc byl Sibekaj Chúšatský ze Zerachejců; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 12  Devátý pro devátý měsíc byl Abíezer Anatótský z Benjamínců; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 13  Desátý pro desátý měsíc byl Mahraj Netófský ze Zerachejců; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 14 Jedenáctý pro jedenáctý měsíc byl Benajáš Pireatónský z Efrajimovců; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 15  Dvanáctý pro dvanáctý měsíc byl Cheldaj Netófský z Otníela; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.  16  Izraelským kmenům veleli: Rúbenovi vévoda Elíezer, syn Zikríův, Šimeónovi Šefatjáš, syn Maakův, 17  Lévimu Chašabjáš, syn Kemúelův, Áronovi Sádok, 18  Judovi Elíhú z bratří Davidových, Isacharovi Omrí, syn Míkaelův, 19  Zabulónovi Jišmajáš, syn Obadjášův, Neftalímu Jerimót, syn Azríelův, 20  Efrajimovcům Hóšea, syn Azazjášův, polovině kmene Manases Jóel, syn Pedajášův, 21  druhé polovině Manasesa v Gileádu Jidó, syn Zekarjášův, Benjamínovi Jaasíel, syn Abnérův, 22  Danovi Azarel, syn Jeróchamův. To byli velitelé izraelských kmenů.  23  David ani nepořizoval součet od dvacetiletých níže, neboť Hospodin řekl, že Izraele rozmnoží jako nebeské hvězdy. 24  Jóab, syn Serújin, sice začal se sčítáním, ale nedokončil je. Kvůli tomu totiž postihlo Izraele Hospodinovo rozlícení. Proto se jejich součet ani do součtu v letopisech krále Davida nedostal.  25  Nad královskými sklady byl Azmávet, syn Adíelův, nad sklady na polích, ve městech, vesnicích a věžích Jónatan, syn Uzijášův. 26  Nad těmi, kdo pracovali na polích, nad rolníky byl Ezrí, syn Kelúbův, 27  nad vinicemi Šimeí Rámatský a nad sklady vína na vinicích Zabdí Šifmejský, 28  nad olivami a fíkovníky v nížině Baal-chanan Gederský a nad sklady oleje Jóaš, 29  nad skotem, který se pásl v Šáronu, Šitraj Šáronský a nad skotem v dolinách Šáfat, syn Adlajův, 30 nad velbloudy Obíl Izmaelský, nad oslicemi Jechdejáš Meronótský, 31  nad ovcemi a kozami Jazíz Hagrejský. Ti všichni byli předními správci jmění krále Davida.  32  Jónatan, Davidův strýc, rádce, mistr a písař spolu s Jechíelem, synem Chakmóního, byli s královými syny. 33  Achítofel byl královým rádcem a Chúšaj Arkijský královým přítelem; 34  po Achítofelovi Jójada, syn Benajášův, a Ebjátar. Velitelem králova vojska byl Jóab. 

1 Chronicles 27

Slovo na cestu

1 Armádu Izraele tvořilo dvanáct oddílů, které se každý měsíc střídaly ve službě. V každém oddílu bylo dvacet čtyři tisíc mužů, v jejichž čele stáli z králova pověření tito velitelé rodů: 2-3 První měsíc velel armádě Zabdíelův syn Jášobeám z Peresova rodu. 4 Druhý měsíc stál v čele armády Dódaj Achóchijský a jeho pomocník Miklót. 5-6 Třetí měsíc to byl Benajáš, syn kněze Jójady. Benajáš byl současně velitelem oddílu třiceti nejodvážnějších bojovníků, kde byl také jeho syn Amízábad. 7 Čtvrtý měsíc stál v čele vojska Jóabův bratr Asáel, kterého později vystřídal jeho syn Zebadjáš. 8 Pátý měsíc byl velitelem Šamhút Jizrašský. 9 Šestý měsíc Íra, syn Íkeše z Tekóje. 10 Sedmý měsíc Cheles Pelónský z rodu Efrajimovců. 11 Osmý měsíc Sibekaj Chúšatský z rodu Zerachejců. 12 Devátý měsíc Abíezer Anatótský z rodu Benjamínců. 13 Desátý měsíc Mahraj Netófský z rodu Zerachejců. 14 Jedenáctý měsíc Benajáš Pireatónský z rodu Efrajimovců. 15 Poslední dvanáctý měsíc stál v čele armády Cheldaj Netófský z Otníelova rodu. 16 Svého vůdce měl také každý z dvanácti izraelských rodů: Rúbenovce vedl Zikríův syn Elíezer, Šimeónovce Maakův syn Šefatjáš, 17 Lévijovce Kemúelův syn Chašabjáš, Áronovce Sádok, 18 Judovce Davidův bratr Elíhú, Isacharovce Míkaelův syn Omrí, 19 Zabulónovce Obadjášův syn Jišmajáš, Neftalíovce Azríelův syn Jerímót, 20 Efrajimovce Azazjášův syn Hóšea, východní polovinu Manasesova rodu Pedajášův syn Jóel, 21 západní polovinu Manasesova rodu v Gileádu Zekarjášův syn Jidó, Benjamínovce Abnérův syn Jaasíel, 22 a Danovce Jeróchamův syn Azarel. Tito muži stáli v čele izraelských rodů. 23 Když se král David rozhodl provést sčítání lidu, nařídil služebníkům, aby nepočítali Izraelce mladší než dvacet let. Hospodin totiž slíbil, že Izraelci se natolik rozrostou, že je stejně jako hvězdy na nebi nebude možné spočítat. 24 Ačkoliv Serújin syn Jóab se skutečně pustil do sčítání, nedokončil je, neboť Hospodin kvůli tomu dal pocítit Izraelcům své rozhořčení. Proto ani kronika krále Davida neuvádí, kolik bylo v Izraeli obyvatel. 25 Správcem královských skladů byl Adíelův syn Azmávet. Za skladiště v ostatních oblastech, ve městech, vesnicích a obranných pevnostech zodpovídal Uzijášův syn Jónatan. 26 Polní práce a všechny zemědělce měl na starost Kelúbův syn Ezrí. 27 O vinice pečoval Šimeí z Rámatu a nad sklady vína na vinicích bděl Zabdí z Šifmeje. 28 Za olivy a fíkovníky v nížině zodpovídal Baal-chanan z Gederu a sklady oleje spravoval Jóaš. 29 O stáda skotu na šáronských pastvinách se staral Šitraj ze Šáronu a na stáda v údolích dohlížel Adlajův syn Šáfat. 30-31 O velbloudy pečoval Izmaelec Obíl, za oslice zodpovídal Jechdejáš Meronótský a na stáda ovcí a koz dohlížel Jazíz z Hagreje. Každý z vyjmenovaných mužů byl vrchním správcem uvedené části majetku krále Davida. 32 Král David měl také svého rádce a písaře. Byl jím jeho vzdělaný a moudrý strýc Jónatan, který navíc společně s Chakmóního synem Jechíelem patřil k družině Davidových synů. 33 V králově přítomnosti se také pohyboval jeho přítel Chúšaj z Arkíje a rádce Achítofel, kterého později nahradili Benajášův syn Jójada a Ebjátar. Vrchním velitelem královské armády byl Jóab.

1 Chronicles 27

Bible, překlad 21. století

1 Toto je výčet synů Izraele, náčelníků otcovských rodů, vůdců nad tisíci a stovkami i správců, kteří sloužili králi ve všech záležitostech vojenských oddílů. Oddíly se střídaly měsíc co měsíc po celý rok. Každý oddíl čítal 24 000 mužů. 2 První měsíc sloužil první oddíl. Jeho velitelem byl Jašobeam, syn Zabdielův, a jeho oddíl čítal 24 000 mužů. 3 Pocházel ze synů Peresových a v prvním měsíci byl vrchním velitelem celého vojska. 4 Druhý měsíc byl velitelem oddílu Dodaj Achochijský (jeho oddílu potom velel Milot). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. 5 Třetí měsíc byl velitelem třetího vojska Benajáš, syn velekněze Jojady. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. 6 Benajáš patřil ke třicítce hrdinů a byl její velitel. (Jeho oddílu potom velel jeho syn Amizabad.) 7 Čtvrtý měsíc byl jako čtvrtý Asael, bratr Joábův (a po něm jeho syn Zebadiáš). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. 8 Pátý měsíc byl pátým velitelem Šamhut Izrašský. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. 9 Šestý měsíc byl jako šestý Ira, syn Ikeše Tekojského. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. 10 Sedmý měsíc byl jako sedmý Chelec Pelonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. 11 Osmý měsíc byl jako osmý Sibechaj Chušatský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. 12 Devátý měsíc byl jako devátý Abiezer Anatotský z benjamínských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. 13 Desátý měsíc byl jako desátý Mahraj Netofský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. 14 Jedenáctý měsíc byl jako jedenáctý Benajáš Piratonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. 15 Dvanáctý měsíc byl jako dvanáctý Cheldaj Netofský z Otniela. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. 16 Tito muži odpovídali za izraelské kmeny: za Rubena Eliezer, syn Zichriho, za Šimeona Šefatiáš, syn Maaky, 17 za Leviho Chašabiáš, syn Kemuelův, za Árona Sádok, 18 za Judu Elihu z Davidových bratrů, za Isachara Amri, syn Michaelův, 19 za Zabulona Jišmajáš, syn Obadiášův, za Neftalího Jerimot, syn Azrielův, 20 za syny Efraimovy Hošea, syn Azaziášův, za polovinu kmene Manasesova Joel, syn Pedajášův, 21 za gileádskou polovinu Manasesovu Jido, syn Zachariášův, za Benjamína Jaasiel, syn Abnerův, 22 za Dana Azarel, syn Jerochamův. To byli vůdcové izraelských kmenů. 23 Dvacetileté a mladší David do sčítání ani nezahrnul, neboť Hospodin řekl, že rozmnoží Izrael jako hvězdy na nebi. 24 Joáb, syn Ceruji, se sčítáním začal, ale nedokončil je, protože kvůli tomu postihl Izrael Boží hněv. Proto také onen počet není uveden v Kronice krále Davida. 25 Za královské příjmy odpovídal Azmavet, syn Adielův; za příjmy z polí, měst, vesnic a tvrzí odpovídal Jonatan, syn Uziášův; 26 za zemědělské práce na polích Ezri, syn Kelubův; 27 za vinice Šimei Rámatský; za výnosy vinic a vinné sklepy Zabdi Šifmiský; 28 za olivy a plané fíky v podhůří Baal-chanan Gederský; za příjmy z oleje Joaš; 29 za skot pasoucí se v Šáronu Šitraj Šáronský; za skot v údolích Šafat, syn Adlajův; 30 za velbloudy Obil Izmaelský; za oslice Jechdeáš Meronotský; 31 za brav Jaziz Hagrejský. To všechno byli vedoucí majetkové správy krále Davida. 32 Davidův strýc Jonatan jakožto znalý člověk a písař byl rádcem. Spolu s Jechielem, synem Chakmoniho, měl na starosti královské syny. 33 Dalším královým rádcem byl Achitofel. Královým důvěrníkem byl Chušaj Arkijský. 34 Po Achitofelovi nastoupil Jojada, syn Benajášův, a Abiatar. Velitelem královského vojska byl Joáb.

1 Chronicles 27

Bible Kralická

1 Synové pak Izraelští podlé počtu svého, knížata čeledí otcovských a hejtmané a setníci a úředníci nad těmi, kteříž přisluhovali králi ve všech věcech jedni po druhých, vcházejíce a vycházejíce na každý měsíc, přes všecky měsíce roku: V jednom každém houfě bylo jich čtyřmecítma tisíců. 2 Nad houfem prvním první měsíc byl Jasobam, syn Zabdielův, a v houfě jeho bylo čtyřmecítma tisíců. 3 Z synů Fáresových bylo to kníže všech knížat nad vojsky, měsíce prvního. 4 Zatím nad houfem na měsíc druhý byl Dodai Achochitský i s houfem svým, potom Miklot vývoda, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců. 5 Kníže vojska třetího na třetí měsíc Banaiáš syn Joiady, nejvyššího kněze, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců. 6 Ten Banaiáš byl silný mezi třidcíti a nad třidcíti, a v houfě jeho Amizabad syn jeho. 7 Čtvrtého houfu kníže na čtvrtý měsíc Azael, bratr Joábův, a Zebadiáš syn jeho po něm, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců. 8 Pátého na pátý měsíc kníže Samhut Izrachitský, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců. 9 Šestého na šestý měsíc Híra, syn Ikeše Tekoitského, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců. 10 Sedmého na sedmý měsíc Chelez Pelonský z synů Efraimových, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců. 11 Osmého na osmý měsíc Sibbechai Chusatský z Zarchejských, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců. 12 Devátého na devátý měsíc Abiezer Anatotský z Beniaminských, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců. 13 Desátého na měsíc desátý Maharai Netofatský z Zarchejských, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců. 14 Jedenáctého na jedenáctý měsíc Banaiáš Faratonský z synů Efraimových, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců. 15 Dvanáctého na dvanáctý měsíc Cheldai Netofatský z Otoniele, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců. 16 Mimo to byli nad pokoleními Izraelskými, nad Rubenskými vývoda Eliezer syn Zichrův, nad Simeonskými Sefatiáš syn Maachův, 17 Nad pokolením Léví Chasabiáš syn Kemuelův, nad Aronovým Sádoch, 18 Nad Judovým Elihu z bratří Davidových, nad Izacharovým Amri syn Michaelův, 19 Nad Zabulonovým Izmaiáš syn Abdiášův, nad Neftalímovým Jerimot syn Azrielův, 20 Nad syny Efraimovými Ozeáš syn Azaziášův, nad polovicí pokolení Manasse Joel syn Pedaiášův, 21 Nad druhou pak polovicí Manasse v Gálad Iddo syn Zachariášův, nad Beniaminovým Jaasiel syn Abnerův, 22 Nad Danovým Azarel syn Jerochamův. Ta jsou knížata pokolení Izraelských. 23 Nesečtl jich pak David všech od dvadcítiletých a níže; nebo byl řekl Hospodin, že rozmnoží Izraele jako hvězdy nebeské. 24 A ačkoli Joáb syn Sarvie počal jich počítati, však nedokonal; nebo proto přišel hněv Boží na Izraele, aniž jest vložen počet ten v knihu o králi Davidovi. 25 Nad poklady pak královskými byl Azmavet syn Adielův, a nad důchody z polí, z měst a ze vsí i z zámků byl Jonatan syn Uziášův. 26 A nad dělníky na poli, při dělání rolí, Ezri syn Chelubův. 27 A nad vinicemi Semeiáš Ramatský, a nad úrodami z vinic i nad sklepy vinnými Zabdi Sifmejský. 28 A nad olivovím a planým fíkovím, kteréž jest na polích, Baalchanan Gederský, a nad špižírnami olejnými Joas. 29 A nad skoty, kteříž se pásli v Sáron, Sitrai Sáronský, a nad skoty v údolích Safat syn Adlai. 30 A nad velbloudy Obil Izmaelský, nad oslicemi Jechdeiáš Meronotský, 31 Nad bravy pak Jazim Agarejský. Všickni ti úředníci byli nad statkem krále Davida. 32 Ale Jonatan strýc Davidův byl rada, muž rozumný a kancléř. On a Jechiel syn Chachmonův býval s syny královskými. 33 Achitofel též rada králova, a Chusai Architský přítel králův. 34 Po Achitofelovi potom byl Joiada syn Banaiášův, a Abiatar, a kníže vojska králova Joáb.