Website too slow? Load as basic HTML.

1 Chronicles 1

Český ekumenický překlad

1  Adam, Šét, Enóš, 2  Kénan, Mahalalel, Jered, 3  Henoch, Metuzalém, Lámech, 4  Noe, Šém, Chám a Jefet. 5  Synové Jefetovi: Gomer a Magóg a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras. 6  Synové Gomerovi: Aškenaz, Dífat a Togarma. 7  Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Ródanci. 8  Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan. 9  Synové Kúšovi: Seba, Chavíla a Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán. 10  Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvním bohatýrem. 11  Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany 12  i Patrúsany a Kaslúchany – z nich vzešli Pelištejci – a Kaftórce. 13  Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta, 14 Jebúsejce, Emorejce a Girgašejce, 15  též Chivejce, Arkejce a Síňana, 16  Arváďana, Semárce a Chamáťana. 17  Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram, Ús a Chúl, Geter a Mešek. 18  Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera. 19  Heberovi se narodili dva synové, jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění), neboť za jeho dnů byla země rozčleněna, a jméno jeho bratra bylo Joktán. 20  Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha, 21  Hadórama, Úzala a Diklu, 22  Ébala, Abímaela a Šebu, 23  Ofíra, Chavílu a Jóbaba; ti všichni jsou synové Joktánovi. 24  Šém, Arpakšád, Šelach, 25  Heber, Peleg, Reú, 26  Serúg, Náchor, Terach, 27  Abram, to je Abraham. 28  Synové Abrahamovi: Izák a Izmael. 29  Toto jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajót, dále Kédar a Abdeel a Mibsám, 30  Mišma a Dúma a Masa, Chadad a Téma, 31  Jetúr, Náfiš a Kedma. To jsou synové Izmaelovi. 32  Synové Abrahamovy ženiny Ketúry: ta porodila Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jišbáka a Šúacha. Synové Jokšánovi: Šeba a Dedán. 33  Synové Midjánovi: Éfa a Efer a Chanók, Abída a Eldáa; ti všichni jsou synové Ketúřini. 34  Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi: Ezau a Izrael. 35  Synové Ezauovi: Elífaz, Reúel a Jeúš, Jaelam a Kórach. 36  Synové Elífazovi: Téman, Ómar, Sefí a Gátam, Kenaz a Timna a Amálek. 37  Synové Reúelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza. 38  Synové Seírovi: Lótan a Šóbal, Sibeón a Ana a Dišón, Eser a Díšan. 39  Synové Lótanovi: Chorí a Hómam; Lótanova sestra byla Timna. 40  Synové Šóbalovi: Alján a Manachat a Ébal, Šefí a Ónam. Synové Sibeónovi: Aja a Ana. 41  Synové Anovi: Dišón. Synové Dišónovi: Chamrán a Ešbán, Jitrán a Keran. 42  Synové Eserovi: Bilhán a Zaavan a Jaakan. Synové Díšanovi: Ús a Aran. 43  Toto jsou králové, kteří kralovali v edómské zemi, dříve než kraloval král synům izraelským: Bela, syn Beórův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. 44  Když Bela zemřel, stal se po něm králem Jóbab, syn Zerachův, z Bosry. 45  Když zemřel Jóbab, stal se po něm králem Chušam z témanské země. 46  Když zemřel Chušam, stal se po něm králem Hadad, syn Bedadův, který porazil Midjána na Moábském poli. Jeho město se jmenovalo Avít. 47  Když zemřel Hadad, stal se po něm králem Samla z Masreky. 48  Když zemřel Samla, stal se po něm králem Šaul z Rechobótu nad Řekou. 49  Když zemřel Šaul, stal se po něm králem Baal-chanan, syn Akbórův. 50  Když zemřel Baal-chanan, stal se po něm králem Hadad. Jeho město se jmenovalo Paí a jméno jeho ženy bylo Mehetabel; byla to dcera Matredy, vnučka Mé-zahabova. 51  Když Hadad zemřel, stali se pohlaváry Edómu: pohlavár Timna, pohlavár Alja, pohlavár Jetet, 52  pohlavár Oholíbama, pohlavár Ela, pohlavár Pínon, 53  pohlavár Kenaz, pohlavár Téman, pohlavár Mibsár, 54  pohlavár Magdíel a pohlavár Iram. To byli edómští pohlaváři. 

1 Chronicles 1

Slovo na cestu

1-4 Zde je uvedena část rodokmenu prvních obyvatel tohoto světa (v pořadí otec - syn): Adam, Šét, Enóš, Kénan, Mahalalel, Jered, Henoch, Metúšelach, Lámech, Noe, Šém, Chám a Jefet. 5 Jefetovi synové: Gomer, Mágog, Mádaj, Jávan, Túbal, Mešek a Tíras. 6 Gomerovi synové: Aškenaz, Dífat a Togarma. 7 Jávanovi synové: Elíša, Taršíš, Kitejce a Ródanci. 8 Chámovi synové: Kúš, Misrajim, Pút a Kenaan. 9 Kúšovi synové: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka. Raemovi synové: Šeba a Dedán. 10 Jedním z Kúšových potomků byl rovněž Nimrod, hrdinský bojovník a vůdce, který si začal podrobovat rozsáhlá území. 11-12 Jeho bratr Misrajim se stal prapředkem těchto národů: Lúďanů, Anámců, Lehábanů, Naftúchanů, Patrúsanů, Kaftórců a Kaslúchanů, kteří byli předky Pelištejců. 13-16 Kenaan zplodil Sidóna a Chéta a stal se rovněž předkem těchto národů: Jebúsejců, Emorejců, Girgašejců, Chivejců, Arkejců, Síňanů, Arváďanů, Semárců a Chamáťanů. 17 Šémovi synové: Élam, Ašúr, Arpakšád, Lúd a Aram. Šémovi vnukové: Ús, Chúl, Geter a Mešek. 18 Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera. 19 Heberovi se narodili dva synové: Peleg (což znamená Rozčlenění, neboť za jeho života se národy rozdělily a rozptýlily po zemi) a jeho bratr Joktán. 20-23 Joktán se stal otcem Almódada, Šelefa, Chasarmáveta, Jeracha, Hadórama, Úzala, Dikly, Ébala, Abímaela, Šeby, Ofíra, Chavíly a posledním z Joktánových synů byl Jóbab. 24-27 Šémova rodová linie tedy z generace na generaci uvádí tato jména: Arpakšád, Šelach, Heber, Peleg, Reú, Serúg, Náchor, Terach a Abram, který později dostal jméno Abraham. 28-31 Abraham zplodil dva syny, Izáka a Izmaela, kteří měli následující potomky: Nejstarší Izmaelův syn se jmenoval Nebajót a po něm se narodili Kédar, Abdeel, Mibsám, Mišma, Dúma, Masa, Chadad, Téma, Jetúr, Náfiš a posledním z Izmaelových synů byl Kedma. 32 Jedna z Abrahamových manželek jménem Ketúra přivedla na svět Zimrána, Jokšána, Medána, Midjána, Jišbáka a Šúacha. Jokšán pak zplodil Šebu a Dedána. 33 Midján měl syny Éfu, Éfera, Chanóka, Abída a Eldáa. Všichni tito vyjmenovaní byli potomky Abrahamovy druhé ženy Ketúry. 34 Dále Abraham zplodil Izáka, který se stal otcem Ezaua a Izraele. 35 Ezauovi synové: Elífaz, Reúel, Jeúš, Jaelam a Kórach. 36 Elífazovi synové: Téman, Ómar, Sefí, Gátam, Kenaz, Timna a Amálek. 37 Reúelovi synové: Nachat, Zerach, Šama a Miza. 38 Seírovi synové: Lótan, Šóbal, Sibeón, Ana, Dišón, Eser a Díšan. 39 Lótanovi synové: Chorí a Hómam; (Lótan měl také sestru Timnu.) 40 Šóbalovi synové: Alján, Manachat, Ébal, Šefí a Ónam. Sibeónovi synové: Aja a Ana. 41 Anův syn: Dišón. Dišónovi synové: Chamrán, Ešbán, Jitrán a Keran. 42 Eserovi synové: Bilhán, Zaavan a Jaakan. Díšanovi synové: Ús a Aran. 43 Další seznam obsahuje jména králů, kteří vládli v edómské zemi dříve, než měli Izraelci svého prvního krále: Jako první nastoupil na trůn Beórův syn, král Bela, který panoval v Dinhabě. 44 Po jeho smrti nastoupil na trůn Zerachův syn Jóbab z Bosry. 45 Když zemřel, králem se stal Chušam z témanské země. 46 Jeho následníkem pak byl Bedadův syn Hadad, který vládl v Avítu a který na Moábském poli porazil Midjánce. 47-48 Po Hadadově smrti se stal králem Samla z Masreky a po něm Šaúl z Rechobótu nad Řekou. 49 Jeho nástupcem pak byl Akbórův syn Baal-chanan. 50 Když zemřel, nastoupil po něm Hadad, který měl za ženu Mehetabel, dceru Matredy (Mé-zahabovu vnučku), a vládl ve městě Paí. 51 Po Hadadově smrti stanula v čele Edómu tato knížata: Timna, Alja, Jetet, Oholíbama, Ela, Pínon, Kenaz, Téman, Mibsár, Magdíel a Iram. Všichni tito muži vládli Edómu.

1 Chronicles 1

Bible, překlad 21. století

1 Adam, Set, Enoš, 2 Kénan, Mahalalel, Járed, 3 Enoch, Metuzalém, Lámech, 4 Noe, Sem, Chám a Jáfet. 5 Synové[1] Jáfetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras. 6 Synové Gomerovi: Aškenáz, Rifat[2] a Togarma. 7 Synové Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští. 8 Synové Chámovi: Habeš, Egypt, Put a Kanaán. 9 Synové Habešovi: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedan. 10 Habeš zplodil Nimroda, který se stal prvním hrdinou země. 11 Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské, 12 Patrusské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni spolu s Kaftorskými). 13 Kanaán zplodil svého prvorozeného Sidona, potom Cheta, 14 Jebusejce, Emorejce, Girgašejce, 15 Hivejce, Arkejce, Sinejce, 16 Arvadejce, Semarejce a Chamatejce. 17 Synové Semovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. Synové Aramovi:[3] Úc, Chul, Geter a Mešek. 18 Arpakšad zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera. 19 Heberovi se narodili dva synové; jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan. 20 Joktan zplodil Almodada, Šelefa, Chasarmaveta, Jeracha, 21 Hadorama, Uzala, Diklu, 22 Obala, Abimaela, Šebu, 23 Ofira, Chavílu a Jobaba. Ti všichni jsou synové Joktanovi. 24 Sem, Arpakšad, Šelach, 25 Heber, Peleg, Reu, 26 Serug, Náchor, Terach, 27 Abram, totiž Abraham. 28 Synové Abrahamovi: Izák a Izmael. 29 Zde jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mišma, Duma, Massa, Chadad, Tema, 31 Jetur, Nafiš a Kedma. To jsou Izmaelovi synové. 32 Synové Ketury, družky Abrahamovy: Porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána, Jišbaka a Šuacha. Synové Jokšanovi byli Šeba a Dedan. 33 Synové Midiánovi byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldáa. Ti všichni byli synové Ketury. 34 Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi byli Ezau a Izrael. 35 Synové Ezauovi: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam a Korach. 36 Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timna a Ama-lek. 37 Synové Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza. 38 Synové Seírovi: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana, Dišon, Ecer a Dišan. 39 Synové Lotanovi: Chori a Homam. Lotanova sestra byla Timna. 40 Synové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefi a Onam. Synové Cibeonovi: Aja a Ana. 41 Syn Anův: Dišon. Synové Dišonovi: Chamran, Ešban, Jitran a Keran. 42 Synové Ecerovi: Bilhan, Zavan, Jakan. Synové Dišanovi: Úc a Aran. 43 Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. 44 Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. 45 Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země. 46 Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. 47 Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky. 48 Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. 49 Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. 50 Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabova. 51 Také Hadad zemřel. Edomské kmeny byly tyto: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet, 52 kmen Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínon, 53 kmen Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcar, 54 kmen Magdiel, kmen Iram. To byly edomské kmeny.

1 Chronicles 1

Bible Kralická

1 Adam, Set, Enos, 2 Kainan, Mahalaleel, Járed, 3 Enoch, Matuzalém, Lámech, 4 Noé, Sem, Cham a Jáfet. 5 Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mešech a Tiras. 6 Synové pak Gomerovi: Ascenez, Difat a Togorma. 7 Synové pak Javanovi: Elisa, Tarsis, Cetim a Rodanim. 8 Synové Chamovi: Chus, Mizraim, Put a Kanán. 9 A synové Chusovi: Sába, Evila, Sabata, Regma, Sabatacha. Synové pak Regmovi: Sába a Dedan. 10 Zplodil také Chus Nimroda; ten počal mocným býti na zemi. 11 Mizraim pak zplodil Ludim, Anamim, Laabim a Neftuim, 12 Fetruzim také a Chasluim, (odkudž pošli Filistinští), a Kafturim. 13 Kanán pak zplodil Sidona, prvorozeného svého, a Het, 14 A Jebuzea, Amorea a Gergezea, 15 A Hevea, Aracea a Sinea, 16 A Aradia, Samarea a Amatea. 17 Synové Semovi: Elam, Assur, Arfaxad, Lud, Aram, Hus a Hul, Geter a Mas. 18 A Arfaxad zplodil Sále, Sále pak zplodil Hebera. 19 Heberovi pak narodili se dva synové, z nichž jednoho jméno Peleg, proto že za dnů jeho rozdělena byla země, jméno pak bratra jeho Jektan. 20 Kterýžto Jektan zplodil Elmodada, Salefa, Azarmota a Járe, 21 A Adoráma, Uzala a Dikla, 22 A Ebale, Abimahele a Sebai, 23 A Ofira, Evila a Jobaba. Všickni ti byli synové Jektanovi. 24 Sem, Arfaxad, Sále, 25 Heber, Peleg, Réhu, 26 Sárug, Náchor, Táre, 27 Abram, ten jest Abraham. 28 Synové Abrahamovi: Izák a Izmael. 29 Tito jsou rodové jejich: Prvorozený Izmaelův Nabajot, Cedar, Adbeel a Mabsan, 30 Masma, Dumah, Massa, Hadad a Tema, 31 Jetur, Nafis a Cedma. Ti jsou synové Izmaelovi. 32 Synové pak Cetury, ženiny Abrahamovy: Ta porodila Zamrana, Jeksana, Madana, Madiana, Jezbocha a Suecha. Synové pak Jeksanovi: Sába a Dedan. 33 Synové pak Madianovi: Efa, Efer, Enoch, Abida a Helda. Všickni ti synové Cetury. 34 Zplodil tedy Abraham Izáka. Synové pak Izákovi: Ezau a Izrael. 35 Synové Ezau: Elifaz, Rahuel, Jehus, Jhelom a Kore. 36 Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz a syn Tamny, totiž Amalech. 37 Synové Rahuelovi: Nahat, Zára, Samma a Méza. 38 Synové pak Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Dízan. 39 Synové pak Lotanovi: Hori a Homam. Sestra pak Lotanova: Tamna. 40 Synové Sobalovi: Alian, Manáhat, Ebal, Sefi a Onam. Synové pak Sebeonovi: Aia a Ana. 41 Synové Anovi: Dison. A synové Disonovi: Hamran, Eseban, Jetran a Charan. 42 Synové Eser: Balaan, Závan a Jakan. Synové Dízonovi: Hus a Aran. 43 Tito pak jsou králové, kteříž kralovali v zemi Idumejské, prvé než kraloval který král z synů Izraelských: Béla syn Beorův, jehožto město jméno mělo Denaba. 44 A když umřel Béla, kraloval na místě jeho Jobab, syn Záre z Bozra. 45 A když umřel Jobab, kraloval místo něho Husam z země Temanské. 46 A když umřel Husam, kraloval místo něho Adad syn Badadův, kterýž porazil Madianské v krajině Moábské; jehož město jméno mělo Avith. 47 A když umřel Adad, kraloval na místě jeho Semla z Masreka. 48 A když umřel Semla, kraloval místo něho Saul z Rohobot řeky. 49 A když umřel Saul, kraloval místo něho Bálanan, syn Achoborův. 50 A když umřel Bálanan, kraloval místo něho Adad, jehož město řečené Pahu; jméno pak ženy jeho Mehetabel, dcera Matredy, dcery Mezábovy. 51 A když umřel Adad, byli vývodové Idumejští: Vývoda Tamna, vývoda Alja, vývoda Jetet, 52 Vývoda Olibama, vývoda Ela, vývoda Finon, 53 Vývoda Kenaz, vývoda Teman, vývoda Mabsar, 54 Vývoda Magdiel, vývoda Híram. Ti byli vývodové Idumejští.