Website too slow? Load as basic HTML.

Matthew 24

Bible, překlad 21. století

1 Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. 2 On jim ale řekl: „Vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno.“ 3 Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“ 4 Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. 5 Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. 6 Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. 7 Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. 8 To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. 9 Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. 10 Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět 11 a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. 12 A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. 13 Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. 14 Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“ 15 „Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘,[1] o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), 16 tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. 17 Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, 18 a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. 19 Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. 20 Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. 21 Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. 22 Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny. 23 Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. 24 Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. 25 Hle, řekl jsem vám to předem. 26 Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte. 27 Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ. 28 ‚Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.‘“[2] 29 „Hned po soužení oněch dnů ‚slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.‘[3] 30 Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet[4] a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí.[5] 31 A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý. 32 Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto. 33 Stejně tak, až uvidíte toto vše, vězte, že se už blíží, že už je ve dveřích! 34 Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane. 35 Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. 36 Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn[6] – jedině sám můj Otec. 37 Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. 38 Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, 39 a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla,[7] tak to bude i při příchodu Syna člověka. 40 Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. 41 Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána. 42 Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. 43 Uvažte – kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. 44 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli. 45 Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? 46 Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná. 47 Amen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. 48 Zlý služebník by si v srdci řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho,‘ 49 a začal by bít své spoluslužebníky a jíst a pít s opilci. 50 Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, 51 odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů.“

Matthew 24

Český ekumenický překlad

1  Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu na chrámové stavby. 2  On však jim řekl: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno.“ 3  Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ 4  Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. 5  Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé. 6  Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. 7  Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. 8  Ale to vše bude teprve začátek bolestí. 9  Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. 10  A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; 11  povstanou lživí proroci a mnohé svedou, 12  a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. 13  Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 14  A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. 15  Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj – 16  tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor; 17  kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu; 18  a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť. 19  Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! 20  Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu. 21  Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. 22  A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. 23  Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam‘, nevěřte! 24  Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. 25  Hle, řekl jsem vám to předem. 26  Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti,‘ nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech,‘ nevěřte tomu! 27  Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. 28  Kde je mrtvola, slétnou se i supi. 29  Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. 30  Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. 31  On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým. 32  Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. 33  Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. 34  Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. 35  Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. 36  O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. 37  Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: 38  Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, 39  a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. 40  Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. 41  Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. 42  Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. 43  Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. 44  Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. 45  Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? 46  Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. 47  Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. 48  Když si však špatný služebník řekne: ‚Můj pán nejde,‘ 49  a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci, 50  tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, 51  vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů. 

Matthew 24

Slovo na cestu

1 Pak Ježíš vyšel z chrámu. Učedníci ho dostihli a poukazovali mu na velkolepost staveb v chrámu. 2 Ale on jim řekl: "Vidíte to všechno? Pamatujte si, že to bude naprosto zničeno, nezůstane kámen na kameni." 3 "Kdy se to stane?" vrátili se k Ježíšovým slovům učedníci, když se posadili na Olivové hoře."Které události ohlásí tvůj příchod a konec světa?" 4 Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, nenechte se někým oklamat. 5 Někteří se prohlásí za vykupitele a svedou mnohé tím, že budou tvrdit: ‚Já zachráním svět.' 6 Když uslyšíte o válkách daleko i blízko, nebojte se. Ty musí přijít, ale nebude to ještě konec. 7 Národy se znepřátelí a státy se budou vzájemně napadat. Na mnoha místech vypukne hlad, rozšíří se nemoci a nastanou přírodní katastrofy. 8 Ale to bude jen počátek hrůz. 9 Tehdy budete pro víru ve mne všude nenáviděni, trýzněni i zabíjeni. 10 Mnozí toto násilí nevydrží, zradí víru i své spolubratry a navzájem se budou nenávidět. 11 Objeví se také nemálo falešných proroků, jimž mnozí podlehnou. 12 Na světě se natolik rozmůže zlo, že udusí lásku mnohých. 13 Ale ten, kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn. 14 Než však nastane konec, musejí se lidé všech národů dovědět potěšující zprávu, že Bůh v tomto světě vládne, zve všechny k sobě a plně uplatní svou moc. 15 Až uvidíte, že Jeruzalému hrozí zneuctění od pohanů, jak to předpověděl prorok Daniel, 16 pak utečte z Judska do hor; 17-18 kdo bude mimo dům nebo při práci, ať se pro nic domů nevrací. 19 Zle na tom budou v těch dnech těhotné a kojící ženy. 20 Modlete se, aby váš útěk nepřišel v zimním období dešťů nebo v době sobotního klidu. 21-22 Přijde velké utrpení, jaké dosud nebylo a už nebude. Ale kvůli svému lidu Bůh to těžké období zkrátí. Kdyby tak neučinil, žádný by to nepřečkal. 23 Uslyšíte-li: ‚Tady je Kristus, nebo tam je,' nevěřte. 24 Vystoupí totiž falešní Kristové a proroci a předvedou tak ohromující a přitažlivé činy, že by málem na svou stranu získali i moje vyvolené. 25 Pamatujte na tato má varování. 26 A tak když vám budou říkat, že Kristus je už zde, v pustině nebo v úkrytu, nevěnujte tomu pozornost, ani se nechoďte o tom přesvědčit. 27 Skutečný příchod Syna člověka bude viditelný jako blesk, který proletí celou oblohou od východu k západu. 28 Znamení jeho příchodu se budou hromadit, tak jako se rozrůstá hejno supů kroužících nad kořistí. 29 A hned po tom velkém utrpení se zatmí slunce a měsíc a nastane neobvyklý pohyb nebeských těles. 30 Pak se objeví poslední signály mého příchodu na obloze. Všichni lidé budou zděšeni a uvidí mne přicházet s mocí a velkou slávou. 31 Pošlu své posly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí mé věrné ze všech světových stran. 32 Poučte se z tohoto přirovnání: Když se větve fíkovníku nalévají mízou a nasazují listy, víte, že brzy bude léto. 33 Podobně když uvidíte, že se plní, co jsem předpověděl, poznáte, že jsem blízko, ve dveřích. 34 Říkám vám, že lidstvo nevyhyne a dočká se splnění všech těchto věcí. 35 Nebe a země pominou, ale moje slova budou platit věčně. 36 Ten den a hodinu nezná nikdo, ani andělé v nebi. Pouze sám Otec to ví. 37 Můj druhý příchod bude připomínat dobu Noeho. 38 Lidé tehdy na nic nedbali, starali se jen o jídlo a pití, ženili se, vdávaly se až do dne, kdy Noe vstoupil do korábu. 39 Potopa je zachvátila, ačkoliv nevěřili, že by se něco takového mohlo stát. Tak to bude i při mém příchodu. 40 Dva budou spolu pracovat na poli, jeden z nich bude vzat, druhý zanechán. 41 Dvě ženy budou pracovat v jedné domácnosti, jedna bude vzata, druhá zanechána. 42 A tak buďte připraveni, protože nevíte, kdy váš Pán přijde. 43 Je jasné, že kdyby hospodář věděl, že v noci přijde zloděj, byl by vzhůru a zabránil by vloupání. 44 Stejně i vy musíte být na můj příchod stále připraveni. Přijdu, kdy se toho nenadějete. 45 Jak se chová věrný a prozíravý služebník, kterého pán pověřil správou služebnictva? 46 Pochválen bude tehdy, když pán při svém návratu shledá, že věrně plnil svěřené povinnosti. 47 Takového pak ustanoví správcem celého svého majetku. 48 Špatný služebník by si řekl: ‚Pán dlouho nejde,' 49 začal by týrat své druhy a hodovat s opilci. 50 Tu se pán neočekávaně vrátí a potrestá ho jako nejhoršího podvodníka. Nezbude mu nic než zoufalství."

Matthew 24

Bible Kralická

1 A vyšed Ježíš, bral se z chrámu; i přistoupili učedlníci jeho, aby ukázali jemu stavení chrámové. 2 Ježíš pak řekl jim: Vidíte-liž tyto všecky věci? Amen pravím vám: Nebude zůstaven tuto kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen. 3 A když se posadil na hoře Olivetské, přistoupili k němu učedlníci jeho soukromí, řkouce: Pověz nám, kdy to bude, a která znamení budou příchodu tvého a skonání světa? 4 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte, aby vás žádný nesvedl. 5 Nebo mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: Jáť jsem Kristus, a svedouť mnohé. 6 Budete slyšeti zajisté boje a pověsti bojů. Hleďtež, abyste se nekormoutili; nebo musí to všecko býti; ale ne ihned bude konec. 7 Nebo povstane národ proti národu a království proti království, a budou morové a hladové a zemětřesení po místech. 8 Ale tyto všecky věci jsou počátkové bolestí. 9 A tehdy vy budete souženi, a budou vás mordovati, a budete v nenávisti u všech národů pro jméno mé. 10 A tehdyť se zhorší mnozí a vespolek se budou zrazovati a nenáviděti. 11 A mnozí falešní proroci povstanou, a svedou mnohé. 12 A že rozmnožena bude nepravost, ustydneť láska mnohých. 13 Ale kdož by setrval až do konce, tenť spasen bude. 14 A budeť kázáno toto evangelium království po všem světě, na svědectví všem národům, a tehdážť přijde skonání. 15 Protož když uzříte ohavnost zpuštění, předpověděnou od Daniele proroka, ana stojí na místě svatém, (kdo čte, rozuměj,) 16 Tehdáž ti, kteříž by byli v Judstvu, nechť utekou k horám. 17 A kdo na střeše, nesstupuj dolů, aby něco vzal z domu svého. 18 A kdo na poli, nevracuj se zase, aby vzal roucha svá. 19 Běda pak těhotným a těm, kteréž kojí, v těch dnech. 20 Protož modlte se, aby utíkání vaše nebylo v zimě anebo v svátek. 21 Nebo bude tehdáž soužení veliké, jakéž nebylo od počátku světa až dosavad, aniž kdy potom bude. 22 A byť nebyli ukráceni dnové ti, nebyl by spasen nižádný člověk. Ale pro vyvolené ukráceni budou dnové ti. 23 Tehdy řekl-li by vám kdo: Aj, tutoť jest Kristus, anebo tamto, nevěřte. 24 Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti budou divy veliké a zázraky, tak aby v blud uvedli, (by možné bylo,) také i vyvolené. 25 Aj, předpověděl jsem vám. 26 Protož řeknou-liť vám: Aj, na poušti jest, nevycházejte. Aj, v skrýších, nevěřte. 27 Neb jakož blesk vychází od východu slunce, a ukazuje se až na západ, takť bude i příchod Syna člověka. 28 Neboť kdežkoli bude tělo, tuť se sletí i orlice. 29 A hned po soužení, kteréž bude těch dnů, slunce se zatmí a měsíc nedá světla svého a hvězdy budou padati s nebe a moci nebeské budou se pohybovati. 30 A tehdyť se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tuť budou kvíliti všecka pokolení země, a uzříť Syna člověka přicházejícího na oblacích nebeských s mocí a slavou velikou. 31 Kterýž pošle anděly své s hlasem velikým trouby, a shromáždíť vyvolené jeho ode čtyř větrů, od končin nebes až do končin jejich. 32 Od stromu pak fíkového naučte se podobenství: Když již ratolest jeho odmladne a listí se pučí, porozumíváte, že blízko jest léto. 33 Takéž i vy, když uzřeli byste toto všecko, vězte, žeť blízko jest a ve dveřích království Boží. 34 Amen pravím vám, že nepomine věk tento, až se tyto všecky věci stanou. 35 Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. 36 O tom pak dni a hodině té nižádný neví, ani andělé nebeští, jediné sám Otec můj. 37 Ale jakož bylo za dnů Noé, takť bude i příchod Syna člověka. 38 Nebo jakož jsou za dnů těch před potopou žrali a pili, ženili se a vdávaly se, až do toho dne, když Noé všel do korábu, 39 A nezvěděli, až přišla potopa, a zachvátila všecky, takť bude i příští Syna člověka. 40 Tehdyť dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý zanechán. 41 Dvě budou ve mlýně při žernovu; jedna bude vzata, a druhá zanechána. 42 Bdětež tedy, poněvadž nevíte, v kterou hodinu Pán váš přijíti má. 43 Toto pak vězte, že byť věděl hospodář, v které by bdění zloděj měl přijíti, bděl by zajisté, a nedalť by podkopati domu svého. 44 Protož i vy buďte hotovi; nebo v tu hodinu, v kterouž se nenadějete, Syn člověka přijde. 45 Kdoť tedy jest služebník věrný a opatrný, kteréhož ustanovil pán jeho nad čeledí svou, aby jim dával pokrm v čas? 46 Blahoslavený služebník ten, kteréhož, přijda pán jeho, nalezl by, an tak činí. 47 Amen pravím vám, že nade vším statkem svým ustanoví jej. 48 Jestliže by pak řekl zlý služebník ten v srdci svém: Prodlévá pán můj přijíti, 49 I počal by bíti spoluslužebníky, jísti a píti s opilci, 50 Přijdeť pán služebníka toho v den, v kterýž se nenaděje, a v hodinu, v kterouž neví. 51 I oddělíť jej, a díl jeho položí s pokrytci. Tamť bude pláč a škřipení zubů.