Ajutor

Noua traducere în limba românã

Părinţii omenirii

1 Adam, Set, Enoş,
2 Chenan, Mahalalel, Iared,
3 Enoh, Metuşelah, Lameh,
4 Noe1, Sem, Ham şi Iafet.

Urmaşii lui Iafet

5 Fiii2 lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşek şi Tiras.
6 Fiii lui Gomer au fost: Aşchenaz, Rifat3 şi Togarma.
7 Fiii lui Iavan au fost: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Rodanim.

O selecţie a urmaşilor lui Ham

8 Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţrayim4, Put şi Canaan.
9 Fiii lui Cuş au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama şi Sabteca. Fiii lui Rama au fost: Şeba şi Dedan.
10 Lui Cuş i s-a născut Nimrod. Acesta a ajuns un om puternic pe pământ.
11 Din Miţrayim provin ludiţii, anamiţii, lehabiţii, naftuhiţii,
12 patrusiţii, casluhiţii şi caftoriţii; din casluhiţi provin filistenii.
13 Lui Canaan i s-a născut Sidon, întâiul său născut, şi Het;
14 din el provin şi iebusiţii, amoriţii, ghirgasiţii,
15 hiviţii, archiţii, siniţii,
16 arvadiţii, ţemariţii şi hamatiţii.

Urmaşii lui Sem

17 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpahşad, Lud, iar urmaşii lui Aram5: Uţ, Hul, Gheter şi Meşek.
18 Lui Arpahşad i s-a născut Şelah, iar lui Şelah i s-a născut Eber.
19 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg6, pentru că în timpul vieţii lui a fost împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.
20 Lui Ioktan i s-au născut Almodad, Şelef, Haţar-Mavet, Iarah,
21  Hadoram, Uzal, Dikla,
22 Eval7, Abimael, Şeba,
23 Ofir, Havila şi Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioktan.

Genealogia lui Avraam

24 Sem, Arpahşad8, Şelah,
25 Eber, Peleg, Reu,
26 Serug, Nahor, Terah şi
27 Avram sau Avraam9.

Urmaşii lui Avraam

28 Fiii lui Avraam au fost Isaac şi Ismael.
29 Iată care sunt genealogiile lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,
30 Mişma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
31 Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia au fost fiii lui Ismael.
32 Fiii pe care i-a născut Chetura, ţiitoarea lui Avraam, au fost: Zimran, Iokşan, Medan, Midian, Işbak şi Şuah. Lui Iokşan i s-au născut Şeba şi Dedan.
33 Fiii lui Midian au fost: Efa, Efer, Hanoh, Abida şi Eldaa. Toţi aceştia au fost urmaşii Cheturei.
34 Lui Avraam i s-a născut Isaac. Fiii lui Isaac au fost Esau şi Israel.

Urmaşii lui Esau

35 Fiii lui Esau au fost: Elifaz, Reuel, Ieuş, Ialam şi Korah.
36 Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo10, Gatam, Chenaz; din Timna s-a născut Amalek.
37 Fiii lui Reuel au fost: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.

Urmaşii lui Seir

38 Fiii lui Seir au fost: Lotan, Şobal, Ţivon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan.
39 Fiii lui Lotan au fost Hori şi Homam11. Sora lui Lotan a fost Timna.
40 Fiii lui Şobal au fost: Alvan12, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam. Fiii lui Ţivon au fost: Aia şi Ana.
41 Fiul lui Ana a fost Dişon. Fiii lui Dişon au fost: Hemdan13, Eşban, Itran şi Cheran.
42 Fiii lui Eţer au fost: Bilhan, Zaavan şi Iaakan14. Fiii lui Dişan au fost Uţ şi Aran.

Dinastia edomită

43 Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste Israel15, au fost: Bela, fiul lui Beor; numele cetăţii sale era Dinhaba.
44 Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra, a domnit în locul lui.
45 Când Iobab a murit, Huşam, din ţara temaniţilor, a domnit în locul lui.
46 Când Huşam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i-a învins pe midianiţi la Moab, a domnit în locul lui; numele cetăţii sale era Avit.
47 Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.
48 Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu16 a domnit în locul lui.
49 Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.
50 Când Baal-Hanan a murit, Hadad a domnit în locul lui; numele cetăţii sale era Pau17. Numele soţiei sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me-Zahab.
51 Hadad însă a murit şi el. Căpeteniile Edomului au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,
52 căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
53 căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
54 căpetenia Magdiel şi căpetenia Iram. Acestea au fost căpeteniile Edomului.
1 <footnote>1:4 TM; LXX adaugă: Fii lui Noe:</footnote>
2 <footnote>1:5Termenul fiii poate însemna şi urmaşii; şi în vs. 6-10, 17, 20</footnote>
3 <footnote>1:6 Multe mss TM, LXX, VUL (vezi şi Gen. 10:3); cele mai multe mss TM: Difat</footnote>
4 <footnote>1:8Egipt; şi în v. 11</footnote>
5 <footnote>1:17 Un mss TM, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 10:23); cele mai multe mss TM nu conţin urmaşii lui Aram</footnote>
6 <footnote>1:19Peleg înseamnă împărţire</footnote>
7 <footnote>1:22 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, Siriacă (vezi şi Gen. 10:28): Obal</footnote>
8 <footnote>1:24 TM; câteva mss LXX: Arpahşad, Cainan, Şelah (vezi notele de la Gen. 10:24; 11:12-13)</footnote>
9 <footnote>1:27 Vezi Gen. 17:4-6</footnote>
10 <footnote>1:36 Câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:12); TM: Gatam, Chenaz, Timna şi Amalek</footnote>
11 <footnote>1:39 TM; Gen. 36:22 conţine Hemam</footnote>
12 <footnote>1:40 Multe mss TM, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:23), cele mai multe mss TM: Alian</footnote>
13 <footnote>1:41 Multe mss LXX, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:26); cele mai multe mss TM: Hamran</footnote>
14 <footnote>1:42 TM: Dişon, o variantă a lui Dişan</footnote>
15 <footnote>1:43 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei</footnote>
16 <footnote>1:48 Probabil fluviul Eufrat</footnote>
17 <footnote>1:50 Unele mss TM; unele mss LXX, Siriacă, VUL (vezi şi Gen. 36:39); cele mai mmai multe mss TM: Pai</footnote>
© 2018 ERF Medien