Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Asáf zsoltára. &Az Istenek Istene, az Úr szól, és hívja a földet a nap keltétõl lenyugtáig.
2  A Sionról, a melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten.
3  Eljön a mi Istenünk és nem hallgat; emésztõ tûz van elõtte, s körülte erõs forgószél.
4  Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét:
5  Gyûjtsétek elém kegyeseimet, a kik áldozattal erõsítik szövetségemet!
6  És az egek kijelentik az õ igazságát, mert az Isten biró. Szela.
7  Hallgass én népem, hadd szóljak! Te Izráel, hadd tegyek bizonyságot rólad; Isten vagyok én, a te Istened.
8  Nem feddlek én téged áldozataidért, és hogy égõáldozataid szüntelen elõttem vannak.
9  [De] nem fogadhatok el tulkot a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból;
10  Mert enyém az erdõnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken.
11  Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mezõ állatai [tudva vannak] nálam.
12  Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ és ennek mindene.
13  Avagy eszem-é én a bikák húsát, és a bakoknak vérét iszom-é?
14  Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!
15  És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsõítesz engem.
16  A gonosznak pedig ezt mondja Isten: Miért beszélsz te rendeléseimrõl, és veszed szádra az én szövetségemet?
17  Hiszen te gyûlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendelésimet!
18  Ha lopót látsz, mellé adod magad, és ha paráznákat, társalkodol velök.
19  A szádat gonoszságra tátod, és a nyelved csalárdságot szõ.
20  Leülsz és felebarátodra beszélsz, anyád fiát is megszidalmazod.
21  Ezeket teszed és én hallgassak? Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Megfeddelek téged, és elédbe sorozom [azokat.]
22  Értsétek meg ezt, ti Istent felejtõk, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül:
23  A ki hálával áldozik, az dicsõít engem, és a ki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.
© 2018 ERF Medien