Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje õt a kegyesek gyülekezete!
2  Örvendezzen Izráel az õ teremtõjében: Sionnak fiai örüljenek az õ királyukban!
3  Dicsérjék az õ nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki.
4  Mert kedveli az Úr az õ népét, a szenvedõket szabadulással dicsõíti meg.
5  Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.
6  Isten-dicsõítés legyen torkukban, kétélû fegyver kezeikben;
7  Hogy bosszút álljanak a pogányokon, [és] megfenyítsék a nemzeteket!
8  Hogy lánczra fûzzék királyaikat, fõembereiket pedig vas-bilincsekbe.
9  Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsõség ez az õ minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!
© 2017 ERF Medien