Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dávid dicsérõ éneke. &Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké!
2  Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké!
3  Nagy az Úr és igen dicséretes, és az õ nagysága megfoghatatlan.
4  Nemzedék nemzedéknek dícséri mûveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat.
5  A te méltóságod dicsõ fényérõl, és csodálatos dolgaidról elmélkedem.
6  Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem.
7  A te nagy jóságod emlékeirõl áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek.
8  Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmû.
9  Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez.
10  Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid.
11  Országodnak dicsõségérõl szólnak, és a te hatalmadat beszélik.
12  Hogy tudtul adják az ember fiainak az õ hatalmát, és az õ országának fényes dicsõségét.
13  A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékrõl nemzedékre.
14  Az Úr megtámogat minden elesendõt, és felegyenesít minden meggörnyedtet.
15  Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket.
16  Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élõt ingyen.
17  Igaz az Úr minden õ útában, és minden dolgában kegyelmes.
18  Közel van az Úr minden õt hívóhoz; mindenkihez, a ki hûséggel hívja õt.
19  Beteljesíti az õt félõknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti õket.
20  Megõrzi az Úr mindazokat, a kik õt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.
21  Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az õ szent nevét áldja minden test örökkön örökké!
© 2018 ERF Medien