Nápověda

Český ekumenický překlad

— Neúčinná zbožnost - Hospodin odmítá návrat bez pokání.

1  „Pojďte, vraťme se k Hospodinu, on nás rozsápal a také zhojí, zranil nás a také obváže.
2  Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít.
3  Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. Přijde k nám jako přívaly dešťů a jako jarní déšť, jenž svlažuje zemi.“
4  Co mám s tebou dělat, Efrajime? Co mám s tebou dělat, Judo? Vaše zbožnost je jak jitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu mizí.
5  Proto jsem je otesával skrze proroky, ubíjel jsem je výroky svých úst; z mých soudů nad tebou ti vzejde světlo.
6  Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly.
7  Oni však po způsobu lidí přestoupili smlouvu, ve všem se vůči mně zachovali věrolomně.
8  Gileád je městem těch, kdo páchají ničemnosti, městem krvavých stop.
9  Jako hordy na někoho číhající spolčují se kněží, vraždí na cestě do Šekemu, prosazují své mrzké plány.
10  V izraelském domě vidím strašnou věc: Izrael se tam poskvrňuje Efrajimovým smilstvem.
11  A tobě, Judo, nastane žeň, až změním úděl svého lidu.
© 2019 ERF Medien