NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Český ekumenický překlad

— Vystoupení o slavnosti stánků

1  Potom chodil Ježíš po Galileji; nechtěl chodit po Judsku, protože mu Židé ukládali o život.
2  Byly blízko židovské svátky stánků,
3  a jeho bratři mu řekli: „Jdi odtud do Judska, aby tam tvoji učedníci viděli skutky, které činíš.
4  Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní, chce-li být známý na veřejnosti. Činíš-li takové věci, ukaž se světu!“
5  Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili.
6  Ježíš jim řekl: „Můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas.
7  Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože ho usvědčuji z jeho zlých skutků.
8  Vy na svátky jděte, já na tyto svátky ještě nejdu, protože můj čas se dosud nenaplnil.“
9  To jim řekl a zůstal v Galileji.
10  Když jeho bratři odešli na svátky, tu šel také on – ale nepozorovaně, aby se o tom nevědělo.
11  Židé ho o svátcích hledali a říkali: „Kde je?“
12  Bylo o něm mezi lidmi mnoho dohadů. Jedni říkali: „Je dobrý.“ Jiní říkali: „Není, vždyť svádí lid.“
13  Nikdo ovšem ze strachu před Židy o něm nemluvil veřejně.
14  Když už bylo uprostřed svátků, vstoupil Ježíš do chrámu a učil.
15  Židé se divili a říkali: „Jak to přijde, že se vyzná v Písmech, když ho tomu nikdo neučil?“
16  Ježíš jim odpověděl: „Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal.
17  Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe.
18  Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu; kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdivý a není v něm nepravosti.
19  Nedal vám Mojžíš zákon? A nikdo z vás zákon neplní. Proč mě chcete zabít?“
20  Zástup odpověděl: „Jsi posedlý? Kdo tě chce zabít?“
21  Ježíš jim na to řekl: „Jediný skutek jsem učinil, a všichni se nad tím pozastavujete.
22  Mojžíš vám dal obřízku – ne že by pocházela teprve od Mojžíše, je od praotců – a vy obřezáváte člověka i v sobotu.
23  Přijímá-li člověk v sobotu obřízku, aby byl dodržen Mojžíšův zákon, proč se na mne zlobíte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka?
24  Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem!“
25  Tu řekli někteří Jeruzalémští: „Není to ten, kterého chtějí zabít?
26  A hleďte, mluví veřejně, a nic mu neříkají. Snad nedošli přední muži opravdu k poznání, že je to Mesiáš?
27  Ale o tomto člověku víme, odkud je. Až přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je.“
28  Tu Ježíš, když učil v chrámě, hlasitě zvolal: „Znáte mě a víte také, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý; toho vy neznáte.
29  Já však ho znám, neboť jsem od něho a on mě poslal.“
30  Tehdy se ho chtěli zmocnit; ale nikdo na něj nevztáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina.
31  Ale mnozí ze zástupu v něj uvěřili a říkali: „Až přijde Mesiáš, bude snad činit více znamení než on?“
32  Farizeové se doslechli, že se to v zástupu o něm říká, a tak společně s velekněžími poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli.
33  Ježíš řekl: „Ještě krátký čas budu s vámi, pak odejdu k tomu, který mě poslal.
34  Budete mě hledat, ale nenajdete. A kde jsem já, tam vy přijít nemůžete.“
35  Židé si říkali mezi sebou: „Kam hodlá jít, že ho nenajdeme? Chce snad jít mezi pohany a tam učit?
36  Co znamenají slova, jež řekl: ‚Budete mě hledat a nenajdete, a tam, kde jsem já, vy nemůžete přijít‘?“
37  V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!
38  Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“
39  To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven.
40  Když někteří ze zástupu slyšeli ta slova, říkali: „To je skutečně ten Prorok!“
41  Druzí prohlašovali: „Je to Mesiáš!“ Jiní namítali: „Což přijde Mesiáš z Galileje?
42  Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl David?“
43  A tak došlo v zástupu kvůli němu k roztržce.
44  Někteří z nich ho chtěli zadržet; ale nikdo na něj nevztáhl ruku.
45  Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům, a ti se jich ptali: „Proč jste ho nepřivedli?“
46  Oni odpověděli: „Nikdo nikdy takto nemluvil!“
47  Farizeové jim na to řekli: „I vy jste se dali svést?
48  Uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů?
49  Jen tahle chátra, která nezná zákon – kletba na ně!“
50  Jeden z nich, Nikodém, který za Ježíšem již předtím přišel, jim řekl:
51  „Odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil?“
52  Řekli mu: „Nejsi také ty z Galileje? Hledej v Písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane!“

— Ježíš a cizoložnice

53  Všichni se vrátili do svých domovů.
© 2019 ERF Medien