Nápověda

Český ekumenický překlad

— Napomenutí k pokoře a vytrvalosti

1  Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit:
2  Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou,
3  ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem.
4  Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy.
5  Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost‘.
6  Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7  Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.
8  Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.
9  Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.
10  A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
11  Jemu náleží panství na věky věků! Amen.

— Závěr listu

12  Prostřednictvím Silvána, kterého mám za věrného bratra, vám toto krátce píšu, abych vás povzbudil a dosvědčil vám, že taková je pravá milost Boží; v ní stůjte.
13  Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená, která je v Babylónu, a Marek, můj syn.
14  Pozdravte jedni druhé políbením lásky. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu.
© 2019 ERF Medien