Nápověda

Český ekumenický překlad

POJĎTE, ZAPLESEJME HOSPODINU

1  Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy,
2  vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů!
3  Hospodin je velký Bůh, je velký Král nad všemi bohy.
4  On má v svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu.
5  Jeho je moře, on sám je učinil, souš vytvořily jeho ruce.
6  Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.
7  On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas,
8  nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Masse,
9  kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy.
10  Po čtyřicet let mi bylo na obtíž to pokolení. Řekl jsem si: Je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná.
11  Proto jsem se v hněvu zapřisáhl: Nevejdou do mého odpočinutí!
© 2019 ERF Medien