Hjälp

Nya Levande Bibeln

Hälsning

1 Från Paulus, som genom Guds vilja är utsedd till att vara sändebud1 åt Jesus Kristus. Min medarbetare Sosthenes är med och sänder sina hälsningar.
2 Till Guds församling i Korinth, till er som tillhör Gud på grund av det som Jesus Kristus har gjort för oss. Till er som har fått erbjudandet att vara Guds folk, tillsammans med alla de människor utöver jorden som tillber vår Herre Jesus Kristus, han som är både deras och vår Herre.
3 Jag ber att Gud, vår Far, och Herren Jesus Kristus ska visa er godhet och fylla er med frid.

Paulus tackar Gud för församlingens tro

4 Jag tackar alltid Gud för att han har gett er allt gott på grund av er gemenskap med Jesus Kristus.
5 Tack vare Kristus har Gud utrustat er med allt vad ni behöver i församlingen. Ni är duktiga på att tala och känner väl till hans budskap,
6 vilket visar att ni har en fast tro på allt det vi berättade för er om Kristus.
7 Därför har Gud gett er alla de olika förmågor som församlingen behöver medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska visa sig på jorden igen.
8 Gud ska också hjälpa er att hålla fast vid er tro ända till slutet, så att ni är utan skuld den dag vår Herre Jesus Kristus kommer tillbaka.
9 Gud har ju inbjudit er att få leva i gemenskap med hans Son Jesus Kristus, vår Herre, för evigt, och han håller sitt ord.

Splittring i församlingen

10 Men nu uppmanar jag er, kära syskon2, att för vår Herre Jesus Kristus skull, se till att ni lever i harmoni med varandra, så att inte församlingen splittras. Var eniga i ert sätt att tänka, och sträva mot samma mål.
11 Jag har nämligen hört ifrån dem som bor i Chloes hus att ni har börjat bråka och dela upp er i olika grupper, kära syskon.
12 En del av er säger: ”Jag följer Paulus”. Andra säger: ”Jag följer Apollos3”, eller ”Jag följer Petrus”, eller ”Jag följer Kristus”.
13 Vad är det för dumt prat? Inte kan väl Kristus delas upp i smådelar? Det var väl inte jag, Paulus, som spikades fast på ett kors för er skull? Och ni döptes väl inte in i gemenskap med mig?
14 Nej, när jag hör sådana här rapporter är jag tacksam över att jag inte har döpt några andra än Crispus och Gaius i er församling.
15 Annars kanske någon börjar säga att de har döpts in i gemenskap med Paulus.
16 Jo, jag har döpt fler förresten, Stefanas och hans familj också. Men några andra kan jag inte minnas att jag har döpt.
17 Kristus sände mig ju inte i första hand för att döpa, utan för att sprida det glada budskapet om honom. Och när jag gör det försöker jag inte övertala människor genom mänsklig vishet och väl uttänkta formuleringar. Nej, det skulle stjäla uppmärksamheten från budskapet om att Kristus dog på korset för vår skull.

Guds vishet är nonsens för den som inte tror

18 Detta budskap om att Kristus dog på korset för oss, låter som rent nonsens för dem som vägrar att tro på det, och därför går evigt förlorade. Men vi som tror på budskapet, vet att det är genom korset som Gud visar sin kraft att rädda.
19 Gud säger ju i Skriften4: ”Jag ska göra slut på de visas vishet, och de förståndigas förstånd ska inte leda dem någonstans.”
20 Så vad händer då med världens alla visa och lärda människor? Vad händer med filosoferna och de stora tänkarna? Jo, Gud har visat att deras vishet inte är något annat än rent nonsens.
21 Människorna såg att det var Gud som i sin vishet hade skapat den värld de levde i, men de använde inte sin vishet till att lära känna Gud, så att de kunde bli räddade. Därför bestämde Gud att människorna istället skulle bli räddade genom att tro på de tokigheter vi berättar för dem.
22 Problemet är att judarna inte vill tro om de inte får se under, och att grekerna bara lyssnar till mänsklig vishet.
23 Men vi sprider budskapet om att den Kristus5 som judarna väntade på dog på ett kors, något som judarna inte kan acceptera, och som för grekerna låter som rent nonsens.
24 Men de som tackar ja till Guds inbjudan att få tillhöra honom, vare sig de är judar eller icke-judar, de förstår att Gud visade sin kraft och vishet när han lät Kristus dö i vårt ställe.
25 Det som verkar vara tokigheter från Gud, är visare än all mänsklig vishet. Och det som verkar vara en svaghet hos Gud, är starkare än all mänsklig styrka.
26 Tänk på hur det var när ni själva blev inbjudna av Gud att få tillhöra honom, kära syskon. Det var inte många av er som räknades som visa och lärda, hade inflytande i samhället, eller kom från en fin familj.
27 Nej, de som tackar ja till att få tillhöra Gud är ofta sådana som anses vara okunniga här i världen, och därför ska de visa och lärda en dag få skämmas inför Gud. De som tackar ja till att få tillhöra Gud är ofta sådana som saknar inflytande i samhället, och därför ska de mäktiga en dag få skämmas inför Gud.
28 Ja, just de människor som resten av världen ser ner på, sådana som har låg status och inte anses vara värda något, de tackar ja till Guds inbjudan och får tillhöra honom. Gud ville nämligen visa de människor som tror att de är något, att deras status inte har något värde för honom.
29 Ingen ska kunna skryta över sig själv inför Gud.
30 Men inte heller ni som har tackat ja till Guds inbjudan kan skryta över er själva, för det är Gud som har gjort så att ni kan leva i gemenskap med Jesus Kristus. Gud har ju avslöjat sin vishet genom att låta Kristus köpa oss fria från vårt slaveri under synden, så att vi nu är skuldfria inför Gud och kan leva helt för honom.
31 Därför står det i Skriften: ”Den som vill skryta, ska skryta över det som Herren har gjort.”6
1 1:1 ”Kristus” betyder ”den smorde” på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Det hebreiska ordet ”Messias” betyder också ”den smorde”.
2 1:10 På grekiska: bröder. Samma tolkning används genom hela brevet.
3 1:12 I grundtexten: Kefas. Det är arameiska och betyder ”klippa”, det namn Jesus gav sin efterföljare Simon. Jämför Johannes berättelse om Jesus 1:42. Petrus är den grekiska översättningen.
4 1:19 Se Jesaja 29:14.
5 1:23 ”Kristus” betyder ”den smorde” på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Judarna väntade på att denna kung skulle återupprätta Israel som nation. Det hebreiska ordet ”Messias” betyder också ”den smorde”.
6 1:31 Se Jeremia 9:24.
© 2019 ERF Medien