Помощ

Верен

1 И след смъртта на ГОСПОДНИЯ слуга Мойсей ГОСПОД говори на Иисус, сина на Навий, слугата на Мойсей, и му каза:
2 Слугата ми Мойсей умря; затова сега стани, премини този Йордан, ти и целият този народ, към земята, която Аз давам на тях, на израилевите синове.
3 Всяко място, на което стъпи стъпалото на крака ви, Аз ви го давам, така, както говорих на Мойсей.
4 От пустинята и този Ливан чак до голямата река, реката Ефрат, цялата земя на хетейците, и до Голямото море към залез слънце ще бъдат пределите ви.
5 Никой няма да устои пред теб през всичките дни на живота ти; както бях с Мойсей, така ще бъда и с теб; няма да отстъпя от теб и няма да те оставя.
6 Бъди силен и смел1, защото ти ще разделиш на този народ земята в наследство, за която се заклех на бащите им, че ще им я дам.
7 Само бъди силен и много смел, за да внимаваш да спазваш целия закон, за който ти заповяда слугата Ми Мойсей; не се отклонявай от него нито надясно, нито наляво, за да имаш успех2, където и да отидеш.
8 Тази книга на закона да не се отделя от устата ти и да размишляваш върху нея денем и нощем, за да внимаваш да спазваш всичко, което е написано в нея; защото тогава ще благоуспяваш в пътя си и тогава ще имаш успех3.
9 Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел4; не се плаши и не се страхувай, защото ГОСПОД, твоят Бог, е с теб, където и да отидеш5!
10 И Иисус заповяда на надзорниците на народа и каза:
11 Преминете през стана и заповядайте на народа, и му кажете: Пригответе си храна за път, защото след три дни ще преминете този Йордан, за да влезете да завладеете земята, която ГОСПОД, вашият Бог, ви дава да притежавате.
12 А на рувимците, на гадците и на половината от манасиевото племе Иисус говори и им каза:
13 Помнете думата, която ГОСПОДНИЯТ слуга Мойсей ви заповяда, като каза: ГОСПОД, вашият Бог, ви дава почивка и ще ви даде тази земя.
14 Жените ви, децата ви и добитъкът ви да останат в земята, която Мойсей ви даде отсам Йордан, а вие, всички храбри воини, да преминете пред братята си в боен ред и да им помогнете,
15 докато ГОСПОД даде и на братята ви почивка, както на вас, и те също завладеят земята6, която ГОСПОД, вашият Бог, им дава. Тогава да се върнете в земята на вашето наследство и да я притежавате, земята, която ГОСПОДНИЯТ слуга Мойсей ви даде отсам Йордан към изгрев слънце.
16 И те отговориха на Иисус и казаха: Всичко, което ни заповядваш, ще извършим и където и да ни пратиш, ще идем.
17 Както слушахме Мойсей във всичко, така ще слушаме и теб; само ГОСПОД, твоят Бог, да е с теб, както беше с Мойсей.
18 Всеки, който се разбунтува срещу твоята заповед и не послуша думите ти във всичко, което му заповядваш, ще бъде умъртвен. Само бъди силен и смел7!
1 ст. 18;
2 или: да постъпваш благоразумно
3 или: ще постъпваш благоразумно
4 ст. 6;
5 ст. 5;
6 ст. 11;
7 ст. 6-9;
© 2019 ERF Medien