Help

Bible, překlad 21. století

1 Toto je kniha příběhů Tobita, syna Tobielova, syna Ananielova, syna Aduelova, syna Gabaelova, syna Rafaelova z pokolení Asielova z kmene Neftalím.
2 Ten byl za dnů asyrského krále Šalman-assara1 odvlečen do zajetí z Tišby, ležící jižně od neftalímského Kedeše v horní Galileji, kousek západně nad Chacorem, severně od Peoru.

Spravedlivý Tobit

3 Já, Tobit, jsem po všechny dny svého života chodil po cestách pravdy a spravedlnosti. Svým bratřím a krajanům, kteří byli se mnou odvlečeni do Ninive v asyrské zemi, jsem rozdal mnoho almužen.
4 Když jsem ještě zamlada žil ve své vlasti, v izraelské zemi, celý kmen mého praotce Neftalíma odpadl od domu Davidova.2 Odvrátili se také od města Jeruzaléma, jež bylo z celého Izraele vyvoleno, aby tam všechny izraelské kmeny přinášely oběti. Právě tam byl postaven a posvěcen Chrám – Boží příbytek – pro všechna budoucí pokolení.
5 Všichni mí bratři ale spolu s celým domem našeho praotce Neftalíma obětovali na kdejakém galilejském pahorku onomu teleti, které postavil v Danu izraelský král Jeroboám.3
6 Často jsem tak o svátcích býval jediný, kdo se podle věčného nařízení, závazného pro celý Izrael, vydával do Jeruzaléma.4 Odcházel jsem do Jeruzaléma s prvotinami úrody, s prvorozenými dobytčaty, s desátky z dobytka a s první vlnou svých ovcí,
7 abych je odevzdával kněžím, synům Áronovým, pro oltář. Levitům sloužícím v Jeruzalémě jsem dával desátek z obilí, vína a oleje i z granátových jablek, fíků a dalšího ovoce.5 Druhý desátek jsem po šest let6 směňoval na peníze, které jsem každoročně chodil utratit do Jeruzaléma.7
8 Třetí desátek jsem pak dával sirotkům, vdovám a přistěhovalcům, kteří se připojili k synům Izraele. Každý třetí rok jsem jim ho přinášel a dělil se s nimi, abychom spolu jedli, jak je to nařízeno v zákoně Mojžíšově8 a jak to požadovala Debora, matka našeho otce Ananiela (můj otec totiž zemřel a zanechal mě jako sirotka).
9 Jakmile jsem dospěl, vzal jsem si ženu pocházející z našeho rodu. Zplodil jsem s ní syna a dal mu jméno Tobiáš.

Zajatcem v Ninive

10 Když pak přišlo zajetí, byl jsem odvlečen do Asýrie a dostal jsem se do Ninive. Všichni mí bratři a příbuzní jedli pohanské pokrmy,
11 ale já jsem si dával pozor, abych pohanské pokrmy nejedl.9
12 A že jsem celou svou duší pamatoval na svého Boha,
13 dal mi Nejvyšší milost a vážnost u Šalman-assara, takže jsem se stal nákupčím všeho, co král potřeboval.
14 Až do jeho smrti jsem jezdíval do Médie a dovážel mu odtamtud zboží. Tehdy jsem si v médské zemi u svého příbuzného Gabaela, syna Gabriova, uložil měšce s penězi – nějakých deset talentů stříbra.10
15 Když ale Šalman-assar zemřel a po něm začal kralovat jeho syn Senacherib,11 s cestami do Médie byl konec a už jsem se do Médie nedostal.
16 Za dnů Šalman-assara jsem svým bratřím a soukmenovcům rozdal mnoho almužen.
17 Hladovějícím jsem dával chleba a nahým šaty, a když jsem viděl, že někdo z mých krajanů zemřel a pohodili ho za hradbami Ninive, vždycky jsem ho pohřbil.
18 Pohřbil jsem také každého z těch, které dal popravit Senacherib. Když se totiž vrátil poražen z Judska, kde ho Král nebes potrestal za jeho rouhání,12 byl tak rozzuřen, že nechal pobít množství Izraelců. Já jsem však jejich těla tajně bral a pohřbíval. Když je pak Senacherib hledal, nemohl je najít.
19 Jeden z obyvatelů Ninive ale šel a udal mě králi, že jsem ty mrtvé pohřbil já. Když jsem se dozvěděl, že o mně král ví a že po mně pátrají, aby mě zabili, ve strachu jsem utekl a skryl se.
20 Zabavili mi veškerý majetek, všechno propadlo královské pokladně. Nezůstalo mi nic než má žena Anna a syn Tobiáš.
21 Ani ne po čtyřiceti dnech krále zavraždili dva z jeho synů a uprchli do hor Araratu.13 Na jeho místě začal kralovat jeho syn Esar-chadon.14 Ten ustanovil Achikara, syna mého bratra Anaela, vrchním pokladníkem svého království a svěřil mu veškerou zemskou správu.
22 Achikar se za mě přimluvil a já se mohl vrátit do Ninive. Achikar byl totiž vrchním královským číšníkem, strážcem pečeti, zemským správcem a pokladníkem už za asyrského krále Senacheriba a Esar-chadon mu tento úřad svěřil znovu. Byl to můj synovec, jeden z mých příbuzných.15
1 Šalman-assar V. (726–722 př. n. l.), srov. 2.Král 17:3. V řeckém textu je jméno zkomoleno na Enemessar (též dále).
2 2.Král 17:21
3 1.Král 12:28–29
4 Deut 16:16
5 Num 18:21–24
6 Sedmého roku totiž měla země odpočívat, viz Lev 25:1–7.
7 Deut 14:22–26
8 Deut 14:28–29; 26:12
9 Srov. Dan 1:8.
10 tj. asi 340 kg
11 Asyrský král (704–681 př. n. l.). Nástupcem Šalman-assara V. byl ale Sargon II.
12 2.Král 18:13–19:36
13 2.Král 19:37
14 V řec. textu je jméno zkomoleno na Sacherdonos (též dále).
15 Achikar byl legendární asyrský mudrc ze starověkého románu. Autor knihy Tobiáš tak zde navazuje na mudroslovnou tradici své doby.
© 2019 ERF Medien