Help

Bible, překlad 21. století

1 Pavel, apoštol (poslaný ne od lidí ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých),
2 a všichni bratři, kteří jsou se mnou, církvím v Galacii:
3 Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista,
4 který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce,
5 jemuž buď sláva na věky věků. Amen.

Žádné jiné evangelium

6 Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu.
7 Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo.
8 Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet!
9 Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!
10 Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!
11 Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jsem kázal, nepochází od člověka.
12 Nemám je převzaté ani naučené od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista.

Pavlovo povolání

13 Jistě jste slyšeli, jak jsem si počínal ještě jako stoupenec judaismu, jak nesmiřitelně jsem pronásledoval Boží církev a snažil se ji vyhladit.
14 Ve svém národě jsem v judaismu předčil většinu svých vrstevníků, patřil jsem k nejhorlivějším stoupencům otcovských tradic.
15 Bůh, který mě oddělil už v matčině lůně a povolal mě svou milostí, se ale rozhodl,
16 že mi zjeví svého Syna, abych ho kázal mezi pohany. Nespěchal jsem se tehdy poradit s tělem a krví,1
17 nevypravil jsem se ani do Jeruzaléma za těmi, kdo se stali apoštoly dříve než já, ale odešel jsem do Arábie a později se vrátil do Damašku.
18 Teprve po třech letech jsem přišel do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem.2 Strávil jsem u něj dva týdny,
19 ale s žádným jiným apoštolem jsem se nesetkal, kromě Jakuba, Pánova bratra.
20 Bůh je mi svědek, že vám nepíšu žádnou lež!
21 Poté jsem odešel do Sýrie a Kilikie.
22 V judských církvích, které jsou v Kristu, mě osobně vůbec neznali.
23 Slyšeli jen, že „náš dřívější pronásledovatel teď káže víru, kterou předtím potíral,“
24 a oslavovali kvůli mně Boha.
1 tj. s žádným člověkem (srov. Mat 16:17)
2 dosl. Kéfou (Jan 1:42)
© 2019 ERF Medien