Help

Bible, překlad 21. století

Zápalné oběti

1 Hospodin zavolal Mojžíše a promluvil k němu ze Stanu setkávání:
2 „Promluv k synům Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, ať je to dar z dobytka – ze skotu nebo z bravu.
3 Přináší-li darem zápalnou oběť1 ze skotu, ať přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem.
4 Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné.
5 Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze všech stran oltář, který je u vchodu do Stanu setkávání.
6 Potom ať zápalnou oběť stáhne z kůže a rozseká ji na díly.
7 Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a narovnají na něj dříví.
8 Na ně pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem.
9 Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu.
10 Přináší-li darem zápalnou oběť z bravu – z ovcí nebo koz – ať přivede samce bez vady
11 a zabije ho před Hospodinem u severní strany oltáře. Kněží, synové Áronovi, pak tou krví pokropí oltář ze všech stran.
12 Potom ať rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kněz je narovná na dříví, které je na ohni na oltáři.
13 Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběť a nechá to dýmat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu.
14 Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva, ať přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat.
15 Kněz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu poodštípne hlavu a nechá je dýmat na oltáři; jeho krev bude vymáčknuta na stěnu oltáře.
16 Odejme mu také vole i s obsahem a odhodí je poblíž oltáře východním směrem na místo pro popel.
17 Natrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dříví, které je na ohni. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu.“
1 nebo celooběť (hebr. ola, tj. vzhůru vystupující oběť)
© 2019 ERF Medien