Help

Bible, překlad 21. století

1 Pavel, Silvanus1 a Timoteus církvi Tesalonických v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu:
2 Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

Spravedlivý soud

3 Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým.
4 Sami se vámi v Božích církvích chlubíme – vaší vytrvalostí a věrností ve všech pronásledováních a souženích, která snášíte.
5 To vše je důkazem, že při Božím spravedlivém soudu budete uznáni za hodné Božího království, pro něž právě trpíte.
6 Bůh je spravedlivý: těm, kdo vás trápí, bude odplaceno trápením,
7 ale vy ztrápení se spolu s námi dočkáte odpočinutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly
8 v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše.
9 Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.
10 V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími – vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví.
11 Proto se za vás stále modlíme. Prosíme našeho Boha, aby vás uznal za hodné svého povolání a aby mocně naplnil každý váš ušlechtilý záměr i každý skutek víry.
12 Tak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno ve vás a vy v něm díky milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.
1 tj. Silas (Skut 15:22; 16:19 aj.)
© 2019 ERF Medien