Help

Bible, překlad 21. století

Soužení Izraele v Egyptě

1 Toto jsou jména Izraelitů, kteří s Jákobem přišli do Egypta, každý se svou rodinou:
2 Ruben, Šimeon, Levi a Juda,
3 Isachar, Zabulon a Benjamín,
4 Dan a Neftalí, Gád a Ašer.
5 Celkem vyšlo z Jákobových beder sedmdesát osob. Josef už byl v Egyptě.
6 Josef pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé to pokolení.
7 Synové Izraele však byli plodní a nesmírně se rozrůstali, množili a rozmáhali, takže se jimi naplnila země.
8 Později ale v Egyptě nastoupil nový král, který nezažil Josefa.
9 Ten řekl svému lidu: „Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocný!
10 Pojďme si rozmyslet, co s nimi, aby se nerozmnožili ještě více! Kdyby vypukla válka, mohli by se přidat k našim nepřátelům a odejít ze země!“
11 Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali robotou, a izraelský lid pro faraona vystavěl zásobovací města Pitom a Rameses.
12 Čím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se rozmáhal. Egypťany jímala z Izraelitů hrůza,
13 a tak je začali nemilosrdně zotročovat.
14 Ztrpčovali jim život těžkou dřinou s hliněnými cihlami i všemožnou dřinou na poli. Do vší té dřiny je nemilosrdně nutili.
15 Egyptský král tehdy řekl hebrejským porodním bábám (z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua):
16 „Až budete Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozor, jakého jsou pohlaví: když to bude syn, zabijte ho, když to bude dcera, nechte ji žít.“
17 Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a nechávaly chlapce naživu.
18 Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. „Co to provádíte?“ láteřil. „Necháváte chlapce naživu!“
19 Porodní báby faraonovi odpověděly: „Hebrejky nejsou jako egyptské ženy – kypí životem! Než k nim porodní bába dorazí, už mají po porodu.“
20 Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se množil a velmi se rozmáhal.
21 A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny.
22 Farao nakonec přikázal všemu svému lidu: „Každého syna, který se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!“
© 2019 ERF Medien