Help

Bible, překlad 21. století

1 Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bitynii,
2 vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj.

Živá naděje

3 Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději,
4 k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi,
5 zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času.
6 Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky.
7 I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm – vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista.
8 Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí,
9 protože dosahujete cíle své víry – spásy duší.
10 Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci, když prorokovali o milosti připravené pro vás.
11 Pídili se po tom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův Duch, který byl v nich a předpovídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu.
12 Bylo jim zjeveno, že ne sobě, ale vám tím zprostředkují poselství, které vám teď přinesli ti, kdo vám kázali evangelium v Duchu svatém seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami andělé!

Poslouchejte Boha

13 S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista.
14 Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti.
15 Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy.
16 Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“1
17 Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě.
18 Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem,
19 ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny
20 předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.
21 Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu.

Živé slovo

22 Když jste poslušností pravdě očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého2 srdce.
23 Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovo.
24 Vždyť: „Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá,
25 slovo Hospodinovo však věky přetrvá.“3 A to slovo je evangelium, které vám bylo zvěstováno.
1 Lev 11:45; 19:2; 20:7
2 čistého v někt. rukopisech chybí
3 Iza 40:6–8 (Žalm 103:15–17)
© 2019 ERF Medien