Help

Bible, překlad 21. století

Rod Adamův

1 Adam, Set, Enoš,
2 Kénan, Mahalalel, Járed,
3 Enoch, Metuzalém, Lámech,
4 Noe, Sem, Chám a Jáfet.
5 Synové1 Jáfetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras.
6 Synové Gomerovi: Aškenáz, Rifat2 a Togarma.
7 Synové Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští.
8 Synové Chámovi: Habeš, Egypt, Put a Kanaán.
9 Synové Habešovi: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedan.
10 Habeš zplodil Nimroda, který se stal prvním hrdinou země.
11 Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské,
12 Patrusské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni spolu s Kaftorskými).
13 Kanaán zplodil svého prvorozeného Sidona, potom Cheta,
14 Jebusejce, Emorejce, Girgašejce,
15 Hivejce, Arkejce, Sinejce,
16 Arvadejce, Semarejce a Chamatejce.
17 Synové Semovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. Synové Aramovi:3 Úc, Chul, Geter a Mešek.
18 Arpakšad zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.
19 Heberovi se narodili dva synové; jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan.
20 Joktan zplodil Almodada, Šelefa, Chasarmaveta, Jeracha,
21 Hadorama, Uzala, Diklu,
22 Obala, Abimaela, Šebu,
23 Ofira, Chavílu a Jobaba. Ti všichni jsou synové Joktanovi.

Rod Semův

24 Sem, Arpakšad, Šelach,
25 Heber, Peleg, Reu,
26 Serug, Náchor, Terach,
27 Abram, totiž Abraham.
28 Synové Abrahamovi: Izák a Izmael.
29 Zde jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam,
30 Mišma, Duma, Massa, Chadad, Tema,
31 Jetur, Nafiš a Kedma. To jsou Izmaelovi synové.
32 Synové Ketury, družky Abrahamovy: Porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána, Jišbaka a Šuacha. Synové Jokšanovi byli Šeba a Dedan.
33 Synové Midiánovi byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldáa. Ti všichni byli synové Ketury.
34 Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi byli Ezau a Izrael.
35 Synové Ezauovi: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam a Korach.
36 Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timna a Ama-lek.
37 Synové Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza.
38 Synové Seírovi: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana, Dišon, Ecer a Dišan.
39 Synové Lotanovi: Chori a Homam. Lotanova sestra byla Timna.
40 Synové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefi a Onam. Synové Cibeonovi: Aja a Ana.
41 Syn Anův: Dišon. Synové Dišonovi: Chamran, Ešban, Jitran a Keran.
42 Synové Ecerovi: Bilhan, Zavan, Jakan. Synové Dišanovi: Úc a Aran.
43 Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.
44 Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry.
45 Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země.
46 Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit.
47 Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky.
48 Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu.
49 Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův.
50 Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabova.
51 Také Hadad zemřel. Edomské kmeny byly tyto: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet,
52 kmen Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínon,
53 kmen Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcar,
54 kmen Magdiel, kmen Iram. To byly edomské kmeny.
1 tj. potomci v nejširším smyslu; tak i dále
2 Zde a u některých dalších jmen v kap. 1–3 bylo znění MT opraveno podle hebr. rukopisů a verzí tak, aby se jejich podoba shodovala s jejich dalšími výskyty v Bibli; tyto drobné opravy nejsou jednotlivě uváděny.
3 podle někt. rukopisů LXX a Gen 10:23 (Synové Aramovi v MT chybí)
© 2019 ERF Medien