Help

Bible, překlad 21. století

1 Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky,
2 ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.
3 On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.

Vznešenější než andělé

4 Tento Syn o tolik převyšuje anděly, oč vznešenějšího jména se mu dostalo.
5 Vždyť kterému z andělů Bůh kdy řekl: „Ty jsi můj Syn, já jsem ode dneška Otcem tvým“?1 A znovu: „Já jemu budu otcem a on mi bude Synem.“2
6 A znovu, když přivádí Prvorozeného na svět, říká: „Klanějte se mu všichni Boží andělé!“3
7 O andělech sice říká: „Ze svých poslů činí vichry, ze svých služebníků plameny,“4
8 ale o Synu říká: „Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé.
9 Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé.“5
10 A dále: „Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa.
11 Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí.
12 Svineš je jako plášť a jako roucho budou změněna, ty však jsi tentýž – tvá léta neskončí!“6
13 A kterému z andělů kdy řekl: „Seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím“?7
14 Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní sloužit těm, jimž se má dostat spásy.
1 Žalm 2:7
2 2.Sam 7:14; 1.Let 17:13
3 Žalm 97:7
4 Žalm 104:4
5 Žalm 45:7–8
6 Žalm 102:26–28
7 Žalm 110:1
© 2019 ERF Medien