Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Bratři, z celého srdce toužím a modlím se k Bohu za spásu Izraele.
2 Mohu dosvědčit, jak horlí pro Boha, jenže v nevědomosti.
3 Jelikož neznají Boží spravedlnost, snaží se udržet svou vlastní spravedlnost, místo aby se poddali té Boží.
4 Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří.

Slovo je ti blízko

5 O spravedlnosti ze Zákona píše Mojžíš takto: „Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít.“1
6 Spravedlnost z víry však mluví takto: „Neříkej si v srdci: Kdo vystoupí do nebe?“ (totiž přivést Krista dolů)
7 ani: „Kdo sestoupí do propasti?“ (totiž vyvést Krista z mrtvých).
8 Co tedy říká? „Slovo je ti velmi blízko; je ve tvých ústech a ve tvém srdci“2 (totiž to slovo víry, které kážeme).
9 Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
10 Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.
11 Vždyť Písmo říká: „Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“3
12 Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo ho vzývají.
13 Vždyť „Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn.“4

Kdo uvěřil naší zprávě?

14 Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele?
15 A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno: „Jaká nádherná podívaná je příchod poslů dobrých zpráv!“5
16 Ne všichni ale přijali evangelium. Vždyť už Izaiáš říká: „Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě?“6
17 Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo.
18 Ptám se ale: Copak neslyšeli? Právě naopak: „Po celé zemi se jejich hlas šíří, v nejzazších končinách jejich slova zní.“7
19 Ptám se tedy: Copak Izrael nerozuměl? Už Mojžíš kdysi řekl: „Kvůli těm, kdo nejsou národ, vzbudím ve vás žárlivost, kvůli nevědomému národu vás popudím k hněvu.“8
20 Izaiáš to říká ještě odvážněji: „Dal jsem se najít těm, kdo mě nehledali, ukázal jsem se těm, kdo o mě nestáli.“9
21 O Izraeli však říká: „Po celý den jsem vztahoval ruce k lidu nevěřícímu a vzpurnému.“10
1 Lev 18:5; Eze 20:11
2 Deut 30:12–14
3 Iza 28:16
4 Joel 3:5 (Skut 2:21)
5 Iza 52:7; Nah 2:1
6 Iza 53:1
7 Žalm 19:5
8 Deut 32:21
9 Iza 65:1
10 Iza 65:2
© 2019 ERF Medien