CEP

  • ESV
  • KJV
  • NIRV
  • NIV

Hosea 6 | Český ekumenický překlad

Hosea 6 | Český ekumenický překlad

— Neúčinná zbožnost - Hospodin odmítá návrat bez pokání.

1 „Pojďte, vraťme se k Hospodinu, on nás rozsápal a také zhojí, zranil nás a také obváže. 2 Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít. 3 Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. Přijde k nám jako přívaly dešťů a jako jarní déšť, jenž svlažuje zemi.“ 4 Co mám s tebou dělat, Efrajime? Co mám s tebou dělat, Judo? Vaše zbožnost je jak jitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu mizí. 5 Proto jsem je otesával skrze proroky, ubíjel jsem je výroky svých úst; z mých soudů nad tebou ti vzejde světlo. 6 Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. 7 Oni však po způsobu lidí přestoupili smlouvu, ve všem se vůči mně zachovali věrolomně. 8 Gileád je městem těch, kdo páchají ničemnosti, městem krvavých stop. 9 Jako hordy na někoho číhající spolčují se kněží, vraždí na cestě do Šekemu, prosazují své mrzké plány. 10 V izraelském domě vidím strašnou věc: Izrael se tam poskvrňuje Efrajimovým smilstvem. 11 A tobě, Judo, nastane žeň, až změním úděl svého lidu.