CEP

  • ESV
  • KJV
  • NIRV
  • NIV

Hosea 5 | Český ekumenický překlad

Hosea 5 | Český ekumenický překlad

— Hospodinovo napomínání - Hospodin potrestá ty, kteří se stali svodem, ačkoli měli dbát na soud a spravedlnost.

1 Slyšte to, kněží, napni pozornost, dome izraelský, naslouchej, dome královský, neboť vám byl svěřen soud. Stali jste se však osidlem pro Mispu, rozprostřenou sítí na Táboru, 2 jámou, kterou vyhloubili odpadlíci. Ale já je všechny ztrestám. 3 Znám Efrajima, Izrael se přede mnou neukryje. Kdykoli, Efrajime, svádíš ke smilstvu, bývá Izrael poskvrněn. 4 Jejich skutky jim nedovolí vrátit se k jejich Bohu; je v nich duch smilstva, neznají Hospodina. 5 Ten, jenž je Pýchou Izraele, obrátí se proti němu. Izrael i Efrajim upadnou pro svoji nepravost, upadne s nimi i Juda. 6 Se svým bravem a skotem pak půjdou hledat Hospodina, ale nenajdou. Unikl jim. 7 Zachovali se vůči Hospodinu věrolomně, zplodili cizí syny. Nyní je i s jejich podíly pohltí novoluní.

— Výzva v ohrožení - V nesnázích a v politických nebezpečích - chce Hospodin vyburcovat lid k pravému pokání.

8 Zatrubte v Gibeji na polnici, na pozoun v Rámě, křičte na poplach v Bét-ávenu! Táhnou proti tobě, Benjamíne! 9 Efrajim bude vzbuzovat úděs v den, kdy bude ztrestán; izraelské kmeny seznamuji s pravdou. 10 Judští velmožové jsou jako ti, kdo přenášejí mezníky. Vyleji na ně svou prchlivost jako vodu. 11 Efrajim bude poroben a zkrušen soudem, protože se rád honí za žvástem. 12 Budu Efrajimovi jako hnisavá rána a jako kostižer Judovu domu. 13 Když spatřil Efrajim svoji nemoc a Juda svou otevřenou ránu, šel Efrajim k Ašúrovi, poslal k velkokráli. Ten vás však vyléčit nemůže, vaši otevřenou ránu nevyhojí! 14 Neboť já budu na Efrajima jako mladý lev, na Judův dům jako lvíče. Já, já rozsápu a odejdu, uchvátím a nikdo nevysvobodí. 15 Odejdu, vrátím se ke svému místu, dokud nevyznají svou vinu a nezačnou mě hledat. Ve svém soužení mě budou hledat za úsvitu.