CEP

  • ESV
  • KJV
  • NIRV
  • NIV

Genesis 11:28 | Český ekumenický překlad

Genesis 11:28 | Český ekumenický překlad

BUDOVÁNÍ MĚSTA A VĚŽE - Lidé si troufají sami zabezpečit svou existenci a zajistit budoucnost. Jejich úsilí však končí zmatkem.

1 Celá země byla jednotná v řeči i v činech. 2 Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. 3 Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“ Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny. 4 Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“ 5 I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. 6 Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. 7 Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“ 8 I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. 9 Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.

Abraham - ABRAMOVY CESTY A BOJE - — Od Šéma k Abramovi - Výčet rodu Šémova a Terachova. Cesta Terachovců z Uru do Cháranu.

10 Toto je rodopis Šémův: Když bylo Šémovi sto let, zplodil Arpakšáda, druhého roku po potopě. 11 Po zplození Arpakšáda žil Šém pět set let a zplodil syny a dcery. 12 Arpakšád pak žil třicet pět let a zplodil Šelacha. 13 Po zplození Šelacha žil Arpakšád čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery. 14 Šelach pak žil třicet let a zplodil Hebera. 15 Po zplození Hebera žil Šelach čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery. 16 Ve věku třiceti čtyř let zplodil Heber Pelega. 17 Po zplození Pelega žil Heber čtyři sta třicet let a zplodil syny a dcery. 18 Ve věku třiceti let zplodil Peleg Reúa. 19 Po zplození Reúa žil Peleg dvě stě devět let a zplodil syny a dcery. 20 Ve věku třiceti dvou let zplodil Reú Serúga. 21 Po zplození Serúga žil Reú dvě stě sedm let a zplodil syny a dcery. 22 Ve věku třiceti let zplodil Serúg Náchora. 23 Po zplození Náchora žil Serúg dvě stě let a zplodil syny a dcery. 24 Ve věku dvaceti devíti let zplodil Náchor Teracha. 25 Po zplození Teracha žil Náchor sto devatenáct let a zplodil syny a dcery. 26 Ve věku sedmdesáti let zplodil Terach Abrama, Náchora a Hárana. 27 Toto je rodopis Terachův: Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Háran zplodil Lota. 28 Háran umřel před svým otcem Terachem v rodné zemi, v Kaldejském Uru. 29 Abram a Náchor si vzali ženy: žena Abramova se jmenovala Sáraj a žena Náchorova Milka, dcera Hárana, otce Milky a Jisky. 30 Sáraj však byla neplodná, neměla dítě. 31 I vzal Terach svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Háranova, a snachu Sáraj, ženu svého syna Abrama, a vyšli spolu z Kaldejského Uru. Cestou do země kenaanské přišli do Cháranu a usadili se tam. 32 Dnů Terachových bylo dvě stě pět let, když v Cháranu umřel.